سامانه پژوهشی – اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی رفتاری بر بهبود سبک مقابله در دختران …

نوع ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه هایی به شرح زیر می باشد :
۳-۵-۱- پرسشنامه کمرویی : با ۴۴ سوال پاسخ نامه با ۵ گزینه (هرگز ، بندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه) می باشد. پاسخگو می باید ضمن مطالعه دقیق سوالات ، گزینه ای که بیشترین سنخیت را با حالات روحی- روانی آنها دارد انتخاب کند. نحوه نمره گذاری برای سوالات با محتوای مثبت (از صفربه چهار) و برای سوالات با محتوای منفی برعکس (از چهار به صفر) انجام می شود. نتایج به دست آمده از ضرایب اعتبار (همسانی درونی) با استفاده از روش آلفای کرونباخ.(۸۳صدم ۸۳/۰) است پایایی از نوع بازآزمایی با اجرای مجدد پرسشنامه به فاصله زمانی ۳ هفته ۹۷/۰ و در سطح (۰۰۰۱/۰> p) معنادار محاسبه گردید. بررسی نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه کمرویی از کیفیت روان سنجی مناسبی برخوردار بوده وقابل کاربرد در مقاصد پژوهشی وروان شناختی می باشد.
هم چنین چون این آزمون برای بزرگسالان طراحی وآزمون گرفته شده بود (راحله سموعی) در این تحقیق برای بررسی اعتبار وروایی آزمون بر روی ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه ششم اجرا شد. آلفای کرونباخ آن ۷۰۱/ به دست آمد که این مقدار از حد مطلوب ۷/ بیشتر است و بنابراین می توان گفت از پایایی کافی برخوردار است. همچنین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه کمرویی مورد تایید اساتید و صاحب نظران روانشناسی می باشد.
جدول (۳-۲) نتایج روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در مورد پایایی پرسشنامه کمرویی

تعداد آزمودنی تعداد سوال مقدار پایایی Alpha
۳۰ ۴۴ ۷۰۱/۰

۳-۵-۲- پرسش نامه راهبردهای مقابله ای نوجوانان:
با ۷۹ سوال و ۵ گزینه پاسخ می باشد.این فرم ۱۸ مقیاس را شامل می شود که هر مقیاس یک راهبرد متفاوت مقابله ای رانشان می دهد. هجده راهبرد مقابله ای در سه نوع سبک کلی مقابله ای طبقه بندی می شوند که کارآمدی یا ناکارآمدی مقابله ای را نشان می دهند.
سبک اول که سبک حل مشکل یا مقابله کارآمد نامیده می شود و شامل هشت راهبرد است.
سبک دوم مراجعه به دیگران نام دارد که شامل چهار راهبرد است و با رو آوردن به دیگران ، همسالان و متخصصین یا نیروهای الهی برای حمایت متمایز می شود. سبک سوم مقابله ناکار آمد است که از هشت راهبرد تشکیل می شود. راهبردهای سبک سوم ترکیبی است از آنچه احتمالاً راهبردهای اجتنابی نابارور خوانده می شود و به طور تجربی با ناتوانی در مقابله کارآمد و سودمند مرتبط هستند. فرایدنبرگ و لوئیس[۱۴۸](۱۹۹۳) همبستگی۴۴/۰ تا ۸۴/۰ را بعد از دو هفته بازآزمایی در هجده زیر مقیاس این آزمون گزارش کردند گلای شاو[۱۴۹] و همکاران (۱۹۸۹) (به نقل از داعی پور، ۱۳۷۸) پایایی باز آزمایی این آزمون را پس از ۵ ماه نزدیک به۶۰/۰ گزارش کردند.
۳-۶- روش اجرای تحقیق
به منظور اجرای این پژوهش ، پس از نمونه گیری و انتساب تصادفی آزمودنی ها به دو گروه آزمایش و کنترل ، آزمودنی های گروه آزمایش تحت روش آموزشی خود قرار گرفتند اما برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. جلسات درمانی ۱۰ جلسه یک ونیم ساعته به تشخیص پژوهشگر و به تناسب میزان همکاری آزمودنی ها برگزار شد.
۳-۶-۱- طرح مداخله (بسته آموزشی)
این بسته برگرفته از پکیج های شناختی – رفتاری و کتاب های راهبردهای شناختی- رفتاری الگو برداری شده است که در آن بر بعد شناختی ورفتاری توأماً تاکید شده است و متن کامل آن در پیوست آمده است ولی مطالب مهم جلسات آن به شرح زیر است :
جدول(۳-۳): رئوس مطالب بسته آموزشی شناختی –رفتاری بهبود سبک مقابله

جلسه موضوع جلسه
اول جلسه را با نام و یاد خداوند متعال شروع می کنیم
۱- شکل دهی و قوام گروه
الف- آشنایی اعضا با یکدیگر و ایجاد ارتباط وخوش آمد گویی ب- مشخص کردن ساختار و قوانین مربوط به گروه ج- تبین طرح گروه که شامل موضوعات مطرح شده در جلسات است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Share