بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در …

محیط حمایت همکاران
حمایت سرپرستان
آمادگی برای تغییر
نتایج سازمانی عملکرد فردی یادگیری نتایج
اعتبار محتوا
طرح انتقال
استعداد افراد برای انتقال
فرصت استفاده
توانایی
که شامل ۱۶ فاکتور در دو حوزه آموزشی است: آموزش خاص و آموزش عمومی. حوزه آموزش به طور خاص شامل آیتم های اندازه گیری کننده ۱۱ ساختار است. این ۱۱ ساختار عبارتند از: آمادگی یادگیرنده، انگیزه انتقال، نتایج فردی مثبت، نتایج فردی منفی، ظرفیت فردی برای انتقال، پیش حمایت ها، حمایت سرپرست، دستور ناظر، اعتبار محتوای مهیا شده، طرح تحقیق و فرصت استفاده، آموزش به طور کلی(عمومی) شامل آیتم های اندازه گیری کننده ۵ ساختار است که عبارتند از: انتظارات عملکرد انتقال، انتظارات نتایج عملکرد، مقاومت در برابر تغییر، خود کار آمدی عملکرد و هدایت عملکرد.
مدل انتقالی را می توان برای اهداف زیر نیز مورد استفاده قرار داد:
برای ارزیابی مشکلات بالقوه فاکتورهای انتقال دوره.
برای ارزشیابی برنامه های آموزشی.
برای رسیدگی به مشکلات انتقال شناخته شده.
برای طراحی مداخلات هدفمند جهت بهبود انتقال.
برای ارزشیابی یکپارچه انتقال به عنوان بخشی از ارزیابی منظم کارکنان.
تعیین نیازهای ارزیابی برای برنامه های آموزشی تا مهارت های انتقال سرپرستان و مربیان را مهیا نمایند.
درکل مدل انتقالی روی فاکتور های مؤثر بر انتقال یادگیری تمرکز دارد که می توانند در توسعه منابع انسانی مؤثر باشد. بر اساس مبانی نظری و ادبیات پژوهش و هم چنین تجارب حاصله از فعالیت های پیشین، مدل زیر طراحی گردید که قابلیت تطابق با ساختار، فرهنگ و ویژگی های شرکت امیرکبیر را دارد. این مدل در صفحه بعد ارائه شده است.
نمودار شماره(۲-۷ ): ارزیابی اثربخشی آموزش بر اساس میزان انتقال آموخته ها در محیط کار
استعداد کارآموز برای
انتقال
ویژگی های مشارکت کنندگان انگیزه انتقال
آمادگی یادگیرنده حمایت همکاران حمایت سرپرست نتایج فردی مثبت
مجوز سرپرست
اثربخشی آموزش فاکتورهای مربوط به محیط نتایج فردی منفی
مؤلفه های مدل همان طور که در نمودار شماره( ۲-۷ ) نشان داده شده شامل سه دسته مؤلفه تحت عنوان مؤلفه ویژگی های مشارکت کنندگان در دوره، فاکتور یا مؤلفه ویژگی های محیطی که انتقال می بایست در آن صورت گیرد و فاکتور طراحی می باشد. این سه مؤلفه به وسیله پانزده شاخص ارزیابی می گردند. در جداول ذیل شاخص های هریک از این مؤلفه ها تشریح شده است.
جدول شماره( ۲-۴ ) شاخص های فاکتور محیط در الگوی انتقالی

شاخص تعریف
حمایت(لفظی) همکاران میزانی که همکاران استفاده از یادکیری را در کار حمایت و تقویت می نمایند.
حمایت(لفظی ومادی) سرپرستان
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Share