بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

۲-۶-۲ )سؤال های مربوط به شاخص های الگو.
سؤال های مربوطه شاخص اول:( حمایت لفظی همکاران)
۱- همکارانم مرا به استفاده از مهارت ها و دانش یادگرفته از طریق آموزش تشویق می نمایند.
۲- رابطه تعاملی مناسب و مطلوبی بین من و همکارانم وجود دارد.
۳- همکارانم نسبت به عملکردم احساس مسؤولیت می نمایند.
سؤال های مربوطه شاخص دوم:(حمایت لفظی و مادی سرپرستان )
۱- مجموعه اهدافی که سرپرستم برای من دارد، مرا به کاربرد آموزش هایم تشویق می نماید.
۲- رابطه من و سرپرستم رابطه مطلوبی است.
۳- وقتی از دانش و مهارت های جدیدم استفاده می نمایم سرپرستم مرا تحسین می نماید.
سؤال های مربوطه شاخص سوم(پیامدهای فردی)
۱- وقتی از دانش و مهارت هایی که در دوره آموزشی کسب کرده ام در کارم استفاده نمایم تشویق های مختلفی دریافت می کنم.
۲- مشوق های کافی برای کاربرد دانش و مهارت های کسب شده از دوره آموزشی در محیط کار وجود دارد.
۳- استفاده از آموخته های کسب شده سبب بهبود و تسریع مسیر شغلی ام می گردد.
۴- اگر من از آموزشی که دریافت کرده ام استفاده ننماییم در مورد آن تنبیه شده یا تذکر داده می‌شوم.
۵-اگر از آنچه که دردوره آموزشی به دست آورده ام استفاده ننمایم امنیت شغلی ام به خطرمی افتد.
۶-عدم استفاده از آموخته ها در محیط کار منجر به از دست دادن پاره ای از امتیازاتم می شود.
سؤال های مربوطه شاخص چهارم:(مجوز سرپرست)
۱- سرپرست من مخالف استفاده از تکنیک ها، مهارت ها و دانش هایی است که از طریق آموزش کسب کرده ام.
۲- سرپرست من روش های سنتی انجام کار را به شیوه های جدید و نو ترجیح می دهد.
۳- سرپرست همکاران و بنده را درجهت کاربست آموخته هایمان در دوره تشویق می کند.
سؤال های مربوطه شاخص پنجم:( امکان کاربردآموخته ها )
۱- ماهیت کار من از نظر زمان اجازه کاربرد چیزهایی را که یادگرفته ام، می دهد.
۲- منابع مورد نیاز برای استفاده از آموخته هایم، پس از دوره آموزشی برای من مهیا است.
۳- من فرصت کافی برای بهره برداری از دوره را دارم.
سؤال های مربوطه شاخص ششم:(انتظار عملکرد تلاش انتقال)
۱- وقتی از دانش و مهارت هایی که اخیراً از طریق آموزش کسب کرده ام استفاده نمایم، عملکردم بهبود می یابد.
۲- کاربرد دانش، نگرش و مهارت های کسب شده در محیط کاری ام باعث بهبود نتایج سازمانی می‌گردد.
۳- استفاده از آموخته های دوره سبب بهبود رفتار سازمانی ام می گردد.
۴-کاربرد مهارت های کسب شده در محیط کاری ام باعث بهبود نتایج سازمانی می گردد.
سؤال های مربوطه شاخص هفتم:(انتظاراز پیامدتلاش)
۱- وقتی آنچه را باعث بهبود عملکردم می گردد، انجام می دهم، اتفاقات خوبی برایم رخ می دهد(به عنوان مثال نگرش مثبت سرپرست، ارتقاء).
۲- وقتی عملکرد کاری ام در نتیجه کاربرد آموخته کسب شده از آموزش بهبود می یابد مزایای مادی و معنوی برایم به همراه خواهد داشت.
۳- از آموخته هایم درحین دوره می توانم درجهت ارتقاء و پیشرفت شغلی و حرفه ای ام خودم تلاش بیشتری کنم.
۴-آموخته هایم من را ترغیب به پیشرفت های مادی و معنوی در محیط کار می کند.
سؤال های مربوطه شاخص هشتم:( آزادی )
۱-من در انتخاب و تغییر روش انجام کارم آزاد هستم.
۲- شیوه و روش کار من را سرپرستم مشخص می نمایند.
۳-من در تغییر روش کارم احساس آزادی می کنم.
سؤال های مربوطه شاخص نهم:(آمادگی یادگیرنده)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Share