تحقیق دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن …

۱- قبل از شرکت در دوره آموزشی از این که، چگونه دوره آموزشی می تواند به توسعه حرفه ای من کمک کند، اطلاع درستی داشتم.
۲- قبل از شرکت در دوره آموزشی از نیازهای حرفه ای و شغلی ام اطلاع داشتم.
۳-دوره آموزشی کاملاً در زمانی که من آمادگی داشتم تدارک دیده شد.
سؤال های مربوطه شاخص دهم:(انگیزه انتقال)
۱- تلاش برای استفاده از یادگیری جدید در انجام وظایف، به من انگیزه می دهد.
۲- علاقمند به شرکت در دوره های آموزشی هستم.
۳- مسؤولیت ها و تعهدات سازمانی ام مرا به کاربرد دانش و مهارت های به دست آمده از دوره آموزشی ترغیب می نماید.
۴- اهدافی که سازمان برای من دارد مرا به کاربرد آموخته هایم دلگرم می نماید.
سؤال های مربوطه شاخص یازدهم:(استعداد فردی برای انتقال)
۱- من استعداد و ظرفیت لازم برای استفاده از آموخته ها بر حسب وظایف شغلی ام را دارم.
۲- من توانایی کاربرد دانش، نگرش و مهارت های کسب شده از دوره را در زمینه های مرتبط با شغلم دارم.
۳-انگیزه وگرایش بکار بستن آموخته هایم در من به خوبی وجود دارد.
سؤال های مربوطه شاخص دوازدهم:( خودکارآمدی عملکرد )
۱- هر وقت بخواهم می توانم عملکردم را تغییر دهم.
۲- شیوه و نوع عملکرد من در محیط کاری ثابت است.
۳-در زمان لزوم به تغیی عملکردم آمادگی کافی دارم.
سؤال های مربوطه شاخص سیزدهم:( اعتبار محتوا )
۱- آنچه در دوره آموزشی تدریس شد به طور کامل با نیازهای شغلی من هماهنگ است.
۲- از تناسب بین فعالیت ها، اقدامات و برنامه های دوره آموزشی و وظایف کاری ام رضایت دارم.
۳- محتوای دوره آموزشی در ارتباط با نیازهای شغلی من، از جامعیت لازم برخوردار بود.
۴- محتوای دوره آموزشی در ارتباط با نیازهای شغلی من از کفایت لازم برخوردار بود.
۵- دوره آموزشی به طور کامل در راستای تحقق نیازهای سازمانی ام بود.
۶- دوره آموزشی به طور کامل در راستای تحقق نیازهای شغلی ام بود.
سؤال های مربوطه شاخص چهاردهم:( طرح انتقال )
۱- فعالیت ها و تمرین های آموزش دهنده به من کمک کرده بفهمم چگونه یادگیری ام را در حرفه‏ام بکار ببرم.
۲- مثال ها، تکالیف و فعالیت های دوره آموزشی مشابه تکالیف و فعالیت های کاری من بوده است.
۳- تنوع فعالیت ها، تکالیف و تمرین های دوره آموزشی به من کمک کرده بهتر بتوانم دانش و مهارت های کسب شده را بکار ببرم.
۴- فعالیت ها و تکالیف دوره، روش ها و فنون جدید برای انجام بهتر کار را فراهم آورده اند.
سؤال های مربوطه شاخص پانزدهم:( بازخورد )
۱- در شرکت یک نظام مناسب بازخورد عملکرد به منظور اطلاع کارکنان از نتایج کاربرد آموخته هایشان وجود دارد.
۲- نظام ارزشیابی آموزشی مناسبی در شرکت وجود دارد.
۳-بانک همواره اطلاعاتی را برای اصلاح عملکرد کارکنان ارائه می کند.
۴- درنظام بانکی اصلاحات ارائه شده به کارکنان پی گیری می شود.
۲-۷ )پیشینه تحقیق
۲-۷-۱ ) تحقیقات انجام شده در ایران
در تحقیقی که به وسیله ابطحی(۱۳۸۲)، به منظور ارزیابی برنامه های آموزشی مبتنی بر رایانه در یکی از شرکت های داخلی انجام شده از الگوی کرک پاتریک استفاده شده است. ارزیابی این مجموعه از برنامه ها در ابعاد واکنشی(رضایت کارکنان)،یادگیری(تغییرات در یکی از ابعاد دانش، نگرش و مهارت)، رفتاری(میزان انتقال مطالب آموخته شده به محیط کار) و نتایج(از قبیل کاهش ضایعات، افزایش کیفیت تولید و افزایش میزان بهره وری شغلی) صورت گرفت، یافته های این تحقیق نشان داد که ارزیابی سطح اول حاکی از کم بودن میزان رضایت فراگیران از این برنامه بود، در سطح دوم که از گروه کنترل و گروه آزمایش استفاده شده حاکی از وجود تفاوت معنادار بین این دو گروه بود. برای ارزیابی دو سطح آخر، ارزیابی رفتار و نتایج شاخص های مربوط به این سطوح حدود سه ماه بعد از اتمام برنامه مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از معنادار نبودن تفاوت در این شاخص ها بود.
قوام(۱۳۸۰)، تحقیقی با عنوان “ارزشیابی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران در سال های ۷۸-۷۵ به منظور برنامه ریزی و استفاده از نتایج حاصل از ارزشیابی جهت بهبود اثربخشی دوره های آموزشی ” انجام داد. در این پژوهش هدف اصلی ارزشیابی اثرات آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران می باشد. و این که آیا آموزش های ضمن خدمت در تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص و هم چنین ارتقاء و بهبود عملکرد افراد شاغل در سازمان مؤثر بوده است یا خیر؟ نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق در هریک از دو گروه دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان فرضیه های تحقیق را تأیید می نمایند.
بلادر(۱۳۷۸)، تحقیقی تحت عنوان: ” بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت مربیان مراکز آموزش کشاورزی در کارایی آنان ” انجام داده به این نتیجه رسیده است که توانایی مربیانی که در دوره های آموزش ضمن خدمت شرکت کرده اند در تدریس، آگاهی استفاده از منابع مورد تدریس، اداره کلاس، حل مشکلات درسی و غیر درسی دانش آموزان بیشتر است. در مجموع اثربخشی دروه های آموزش ضمن خدمت را تأیید نموده است.
محمودی(۱۳۷۷)، در تحقیقی که تحت عنوان: ” بررسی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارگران صنعت نفت اهواز از دیدگاه کارگران و سرپرستان ” انجام داد به این نتیجه رسیده است که آموزش های ضمن خدمت تغییر مطلوبی در روش انجام کار در کارگران به وجود
آورده، نیازهای آموزشی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ک
ارگران را از نظر سازمان تأمین نموده و موجب رضایت خاطر و ارتقاء بهره وری کارکنان شده است. هم چنین دوره های آموزشی موجب کاهش صدمات و آسیب ها ناشی از کار شده است و در مجموع اثربخشی آموزش های ضمن خدمت را تأیید نموده است.

Share