منابع مقالات علمی : بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک …

جدول فوق نسبت فراوانی و درصد دو متغیر سابقه کار و تحصیلات افراد شرکت کننده در پژوهش را نشان می‎دهد. افراد با تحصیلات زیر دیپلم در گروه افراد با سابقه کار ۱۶ تا ۲۰ سال و افراد با سابقه کار ۲۱ تا ۲۵ سال در مجموع ۷/۲ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و مشخص گردید که کل افراد با تحصیلات زیر دیپلم در گروه‎های با سابقه کار ۱۶ تا ۲۰ سال و ۲۱ تا ۲۵ سال قرار دارند. افراد با تحصیلات دیپلم، با سابقه کار ۱ تا ۵ سال ۷/۶ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند، افراد با سابقه کار ۶ تا ۱۰ سال، ۱۰ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند، با سابقه کار ۱۱ تا ۱۵ سال ۷/۱۲ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و افراد با سابقه کار۱۶ تا ۲۰ سال ۳/۳ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند. افراد با تحصیلات فوق دیپلم با سابقه کار ۱ تا ۵ سال ۳/۷ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و افراد با سابقه کار ۶ تا ۱۰ سال، ۷/۸ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و افراد با سابقه کار ۱۱ تا ۱۵ سال ۷/۸ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند. در گروه افراد با تحصیلات لیسانس با سابقه کار ۱ تا ۵ سال ۳/۱ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و افراد با سابقه کار ۶ تا ۱۰ سال، ۳۰ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و افراد با سابقه کار ۱۵ تا ۲۰ سال ۳/۷ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند و در گروه افراد با تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر تنها در افراد با سابقه کار ۶ تا ۱۰ سال ۷/۰ درصد از حجم نمونه را تشکیل می‎دهند.
۳-۴٫ یافته های استنباطی پژوهش
در سطح استنباطی پژوهش، از دو رویکرد استفاده شده است. در رویکرد اول ابتدا جدول مربوط به میانگین‎های وزنی اهداف دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه ارائه شده است و سپس وضعیت میانگین‎های به دست آمده برای هر یک از اهداف با یک طیف سه درجه ای مطابقت داده و بر حسب مقدار در یکی از آن‎ها قرار گرفته است.
در رویکرد دوم برای پاسخ به ۸ سؤال‎ پژوهش از آزمون معنی داری- test t تک گروهی برای مقایسه میانگین به دست آمده با میانگین تجربی ۳ استفاده شده است. چرا که استدلال بر این است که اگر تفاوتی با میانگین ملاحظه نشود مقدار t معنی‎دار نیست. برای تجزیه و تحلیل یافته‎های جانبی پژوهش از آزمون فریدمن و آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است.
جدول ۶-۴٫ جدول اطلاعات توصیفی برای هر یک از اهداف دوره‏های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه

ردیف اهداف دوره‎های آموزشی ضمن خدمت بانک رفاه میانگین انحراف استاندارد خطای استاندارد میانگین
۱ بهبود پاسخ‎گویی به مشتریان ۶۹/۳ ۹۸/۰ ۰۸۰/۰
۲ بهبود کیفیت ارائه خدمات کارکنان ۵۴/۳ ۸۵/۰ ۰۹۶/۰
۳ ارتقای شغلی کارکنان ۴۵/۳ ۹۶/۰ ۰۷۸/۰
۴ بهبود روابط انسانی کارکنان
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Share