بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

۳-۳-نتایج مربوط به تغییرات وزنی
۳-۳-۱ : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدن
باتوجه به اینکه میزان وزن بدن حیوانات ،یکی از شاخص های مهم درارتباط باسلامتی حیوان می باشد،جهت بررسی اثرات احتمالی عارضه ی دیابت ،وزن موش ها به طور منظم بررسی وثبت گردید،تاوزن موش های هرگروه نسبت به گروه های کنترل مقایسه شد.جهت اندازه گیری وزن موش قبل از انجام آزمایش های بیوشیمیایی وبافتی از ترازوی مدل citizen 204 استفاده شد.وزن درابتدا وانتهای مطالعه تفاوت معنی داری (p<0.05) داشت.بیشترین میانگین وزن موش هادر انتهای مطالعه مربوط به گروه های شاهد دریافت کننده آلوئه ورا بود که نسبت به وزن اولیه افزایش معنی داری(p<0.05) داشت.کمترین میانگین وزن موش ها در انتهای مطالعه درگروه دیابتی مشاهده گردید که نسبت به وزن اولیه دارای کاهش معنی داری بود.بین گروه های تحت تیماراختلاف معنی داری وجود ندارد.(p<0.05)

گروه ها کنترل کنترل+ژل
دوز(mg/kg50)
کنترل+ژل
دوز(mg/kg100)
دیابت دیابت +ژل
دوز(mg/kg50)
دیابت+ژل دوز(mg/kg100)
وزن اولیه بدن(gr) ۵/۶±۲۰/۱۹۴ ۴/۳±۸۰/۱۹۹ ۳/۲±۱۹۸ ۳/۳±۲۰۰ ۳۰/۴±۱۹۳ ۱/۴±۲۰۱
وزن نهایی بدن(gr) ۹/۲±۲/۲۴۶ ۹/۵±۲۴۴ ۱/۴±۲۴۰ b2/2±۷/۱۳۶ ۵/۸±۲۱۹ ۹/۷±۱۸۴

جدول ۳-۲- مقایسه میانگین وزن در گروه های مختلف آزمایشی در زمان های مذکور، b :نشان دهنده اختلاف معنی دار با سایرگروه ها(P<0.05). تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شد.ه اند.
نمودار۳-۲- مقایسه میانگین وزن در گروه های مختلف آزمایشی وکنترل در زمان های مذکور b:نشان دهنده ی اختلاف معنی دار بین گروهای دیابتی درمان نشده با گروه های دیابتی تحت درمان است. *:اختلاف معنی دار مابین گروه ها
می باشد (۰۵/۰>P). تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شد.ه اند.
۳-۳-۲ : نتایج مربوط به تغییرات وزن بیضه
وزن بیضه ها درپایان مطالعه درگروه های تحت درمان ودرمان نشده به شکل معنی داری(p<0.05)،متفاوت بود.بیشترین وکمترین وزن بیضه به ترتیب درگروه کنترل دریافت کننده آلوئه ورا (دوز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم) وگروه دیابتی مشاهده شد.(جدول۳-۳ ونمودار۳-۳ )

Share