بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها کنترل کنترل +ژل
mg/kg50
کنترل +ژل
mg/kg100
دیابت دیابت+ژل
mg/kg50
دیابت+ژل
mg/kg100
وزن(gr) ۰۶۵/۰±۰۱/۲ ۰۸۴/۰±۰۶/۲ ۰۱۷/۰±۱۶/۲ ab040/0±۱۳/۱ ۰۹۹/۰±۱۶/۱ ۰۴/۰±۸۱/۱

جدول ۳-۳-مقایسه میانگین وزن بیضه در گروه های مختلف آزمایشی مختلف.a :بیانگر وجود اختلاف معنی دار با گروه های کنترل،b،:بیانگروجود اختلاف معنی دار با گروه های دیابتی تحت درمان با ژل(دوز ۵۰ ودرز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم) (P<0.05) تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شد.ه اند.
نمودار۳-۳- مقایسه میانگین وزن بیضه در گروه های مختلف آزمایشی (P<0.05)
*نشان دهنده ی اختلاف معنی دار بین گروهای دیابتی درمان نشده با گروه های دیابتی تحت درمان است
#:نشان دهنده اختلاف معنی دار با گروه دیابتی(P<0.05)
$:نشان دهنده اختلاف معنی دار با گروه دیابتی درمان نشده(P<0.0)
۳-۳-۳-یافته های مورفولوژیک بافت بیضه
دربررسی بافت شناسی مقاطع عرضی بافت بیضه درگروه های مختلف، درموش های درمان شده با ژل لوله هایی که دچارتخلیه سلول های ژرمینال وازهم گسیختگی این سلول ها شده بودند،درمقایسه باگروه های دیابتی کاهش پیداکرده بود(تصویر۳-۶).ازطریق بررسی میکروسکوپ نوری در موش های دیابتی،سلول های ژرمینال به شکل هایپروتروفیک با تعداد کم در لوله های منی ساز رویت شدند.درحالیکه تجویز ژل آلوئه ورا در دوزهای mg/kg 50 وmg/kg 100 به میزان قابل توجهی آسیب های وارده به سلول های ژرمینال راکاهش داد.درگروه دیابتی ارتباطات سلولی از بین رفته بودند ورده های سلولی هیچ کدام سرجای اصلی خودشان نبودند.
تصویر۳-۱-برش عرضی بافت بیضه،گروه کنترل-لوله های منی ساز نمای طبیعی داشته وازنظر ظاهری کاملاً سالم بوده وتمامی رده های سلولی اسپرماتوژنز دیده می شود. رنگ آمیزی H&E(درشت نمایی ۴۰۰برابر)
تصویر۳-۲-برش عرضی بافت بیضه،گروه کنترل-لوله های منی ساز نمای طبیعی داشته وازنظر ظاهری کاملاً سالم بوده وتمامی رده های سلولی اسپرماتوژنز دیده می شود.رده های سلولی لوله های منی ساز (فلش ها) به هم پیوسته بوده وتمامی رده های سلولی وجود دارند.رنگ آمیزی وان گیسن (Van Geison)درشت نمایی ۴۰۰برابر)
تصویر۳-۳:برش عرضی بافت بیضه ،گروه کتنرل +ژل آلوئه ورا با دوز mg/kg100،که در آن ارتباط تنگاتنگ بین لوله های منی ساز دیده می شود. رنگ آمیزی H&E(درشت نمایی ۴۰۰برابر)
تصویر۳-۴-برش عرضی بافت بیضه، (A)گروه دیابتی: در گروه دیابتی مشاهده می شود که درلوله ها ی منی ساز رده های سلولی کاهش یافته واتصال بین سلول ها ازبین رفته وسلول ها ازهم جدا شده وکاهش ضخامت لوله ها وافزایش فضای مابین لوله های منی ساز کاملاً مشهود است..بافت بیضه انسجام طبیعی خودراازدست داده وفاصله بین لوله های منی ساز بیشترشده وقطرلوله های منی ساز کمترشده است. رنگ آمیزی H&E(درشت نمایی ۴۰۰برابر)
تصویر۳-۵فضای بینابینی لوله های به وضوح افزایش یافته وانسجام وارتباط تنگاتنگ ما بین توبول ها ازبین رفته است.همچنین رده های سلولی کاهش یافته است. واز دست رفتن رده های مختلف سلول های اسپرماتوژنز در داخل لوله های منی ساز با فلش دیده می شودرنگ آمیزی وان گیسن (Van Geison) (درشت نمایی ۴۰۰برابر) .
تصویر۳-۶-برش عرضی بافت بیضه، (A)گروه دیابتی:درگروه کنترل دیابتی لوله های سمنیفرشکل طبیعی خود را ازدست داده ودچارچین خوردگی وآتروفی شده اند.همچنین فضای بینابینی لوله های به وضوح افزایش یافته وانسجام وارتباط تنگاتنگ ما بین توبول ها ازبین رفته است.همچنین رده های سلولی کاهش یافته است.کاهش ضخامت اپیتلیوم واز دست رفتن رده های مختلف سلول های اسپرماتوژنز در داخل لوله های منی ساز دیده می شود. رنگ آمیزی وان گیسن (Van Geison) (درشت نمایی ۴۰۰برابر).
تصویر۳-۷-برش عرضی بافت بیضه، C)) گروه دیابت درمان شده باژل بادوز mg/kg 50: مشاهده شد که وضعیت ظاهری تمام لوله ها طبیعی بوده بطوریکه تمامی رده های سلولی به طور طبیعی دیده می شود
رنگ آمیزی H&E(درشت نمایی ۴۰۰برابر)
تصویر۳-۸-برش عرضی بافت بیضه (D)،گروه دیابتی درمان شده با ژل با دوز mg/kg100 : درگروه دیابتی درمان شده باژل مشاهده شد که وضعیت ظاهری تمام لوله ها طبیعی بوده بطوریکه تمامی رده های سلولی به طور طبیعی دیده می شود.هم چنین فضای بینابینی مابین لوله ها وضخامت اپیتلوم کاملاً طبیعی است) رنگ آمیزی H&E) (درشت نمایی ۴۰۰برابر)