بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش …

b50/4±۳۳/۱۸۹

b00/5±۰۰/۱۸۹

جدول ۳-۴:مقایسه میانگین تعداد سلول های لنفوسیت،لیدیگ وقطرلوله های منی ساز در گرو های آزمایشی مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P).تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شد.ه اند.
تصویر۴-۹- مقطع عرضی لوله های منی ساز و بافت بینابینی در بافت بیضه رت گروه کنترل با ژل با دور ۵۰ کیلی گرم برکیلوگرم. قطر لوله های منی ساز (Diameter of the seminiferous tubules) (DST) توسط عدسی چشمی مدرج اندازه گیری شد. رنگ آمیزی H&E. درشت نمایی ۴۰۰×.
نمودار۳-۴ :مقایسه میانگین قطر لوله های منی ساز(میکرومتر) درگروه های مختلف آزمایشی*:بیانگر وجود اختلاف معنی داربا سایرگروه ها(P<0.05)
۳-۳-۴-۲- نتایج حاصل از مطالعه تعداد سلولهای لنفاوی در بافت بیضه(MNLCN):
نتایج مطالعه ما نشان داد که در گروه دیابتی افزایش درتعداد سلولهای لنفاوی را داریم که افزایش تفاوت معنی داری با گروه های کنترل دارد (۰۵/۰P<).بررسی تعداد سلول های لنفوسیت نشان داد که درگروه دیابتی تعداد این سلول ها نه تنها در مقایسه باگروه های کنترل بلکه درمقایسه با گروه های درمان شده باژل نیز درسطح معنی داری افزایش پیدا کرده بود(۰۵/۰P<).نکته قابل توجه این که تعداد این سلول ها درگروه درمان شده با ژل در دوز بالا نسبت به دوز پایین کمتربود،ولی این اختلاف ازنظرآماری معنی دارنبود(۰۵/۰P<) (جدول ۳-۵).
نمودار۳-۵ :مقایسه میانگین تعداد سلول های لنفوسیت دریک میلی مترمربع بافت بیضه درگروه های مختلف آزمایشی
c:بیانگر وجود اختلاف معنی داربا سایرگروه ها . (۰۵/۰P<)
۳-۳-۴-۳-نتایج حاصل از مطالعه تعداد سلولهای لیدیگ (LCN):
طبق جدول (۳-۵) و نمودار (۳-۶) بررسی ها با استفاده از عدسی مشبک نشان می دهد که تعداد سلولهای لیدیگ در یک میلی مترمربع بافت بیضه درگروه دیابتی درمقایسه باگروه های آزمایشی وگرو ه های کنترل درسطح معنی داری کاهش پیدا کرده بود(۰۵/۰P<)بدین صورت که کمترین تعداد سلول های لیدیگ درگروه دیابتی وبیشترین تعداد این سلول ها درگروه های کنترل مشاهده شد.ازطرفی، بین گروه های درمان شده باژل ،باگروه های کنترل هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشت (۰۵/۰P<) (جدول ۳-۵).
تصویر۳-۱۰- مقطع عرضی لوله های منی ساز بافت بیضه گروه دیابتی تحت تیمارباژل،دوز ۵۰ میلی گرم برکیلوگرم تعداد سلولهای لیدیگ (پیکان ها) با استفاده از عدسی مشبک مورد شمارش قرار می گیرد. رنگ آمیزی H&E. درشت نمایی ۸۰۰×.
نمودار۳-۶ :مقایسه میانگین تعداد سلول های لیدیگ دریک میلی متر مربع بافت بیضه *:بیانگر وجود اختلاف معنی دار درمقایسه با گروه های کنترل وگروه های تحت تیمار (P<0.05)

Share
گروه ها کنترل کنترل +ژل
mg/kg50
کنترل +ژل
mg/kg100
دیابت دیابت+ژل
۵۰mg/kg
دیابت+ژل
۱۰۰mg/kg
TDI(%) a42/2±۱۹/۸۷ ۳۴/۱±۲۴/۸۶ ۸۷/۱±۷۰/۸۶ c73/2±۶۳/۵۶ b23/5±۶۵/ ۷۶ ab64/3±۸۳/۸۲
RI(%)