بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

a00/3±۰۰/۷۳

۵۶/۲±۰۵/۷۲

۶۷/۱±۰۰/۷۳

b33/2±۹۲/۵۴

a92/1±۵۱/۶۹

a59/1±۱۸/۷۰

SPI(%)

a77/1±۳۶/۸۵

a80/1±۰۵/۸۳

a43/2±۰۹/۸۲

b76/2±۵۵/۶۹

a93/5±۲۷/۸۱

a50/1±۷۷/۷۹

SCI(%)

a70/0±۵۰/۲۴

a69/0±۰۰/۲۲

a50/0±۰۶/۲۳

c12/2±۵۰/۶

b77/0±۵۴/۱۸

ab74/0±۵۲/۲۰

MI(%)

۱۲/۰±۶۹/۲

a10/0±۴۷/۲

a14/0±۵۹/۲

b02/0±۰۱/۲

a ۰۴ /۰±۵۵/۲

a ۰۳۶/۰±۶۴/۲

۳-۳-۵-نتایج حاصل از ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضه
جدول۳-۶-:مقایسه میانگین درصدلوله های منی سازبا TDI مثبت،RI مثبت،SPI ،MI وSCI مثبت در گروه های مختلف ،حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P).تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شد.ه اند.
۳-۳-۵-۱-نتایج حاصل از مطالعه ضریب میوزی(MI):
جدول (۳-۶)مربوط به مطالعه حاضر نشان می دهد که ضریب میوزی در گروه دیابتی درسطح معنی داری (۰۵/۰P<)، درمقایسه با گروه های کنترل کاهش یافته است . در ضمن اختلاف معنی داری مابین گروه های درمان شده وجود نداشت (۰۵/۰P<). بررسی MI نیز نشان داد که میزان این پارامتر نیز درگروه دیابتی در سطح معنی داری(۰۵/۰P<)درمقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است.قابل ذکراست که درصدلوله هایی باMI مثبت در گروه کنترل های نسبت به گروه های درمان شده با ژل اختلاف معنی داری نداشت (P<0/05) .ازطرفی ،دربین گروه های درمان شده با ژل نیز اختلاف معنی داری وجود نداشت(۰۵/۰P<).
نمودار۳-۷-نتایج حاصل از مطالعه ضریب میوزی(MI)درگروه های مختلف آزمایش،*بیانگراختلاف معنی دارباسایرگروه های موردآزمایش(کنترل هاودیابتی های تحت درمان) (۰۵/۰P<).
۳-۳-۵-۲-نتایج حاصل از مطالعه ضریب تمایز لوله ای (Tubular differentiation Index):

Share