دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

تصویر۳-۱۱:نمای میکروسکوپیک اسپرم.پیکان شماره ۲ اسپرم مرده را نشان می دهد که رنگ ائوزین به درون سیتوپلاسم نفوذ کرده است وپیکان شماره ۱ اسپرم زنده باسیتوپلاسم رنگ نگرفته که نشانگر عدم آسیب به غشای سیتوپلاسمی آن می باشد.
رنگ آمیزی ائوزین –نگروزین، (درشت نمایی ۱۰۰۰×)

دیابت +ژل
۱۰۰mg/kg
دیابت +ژل
۵۰mg/kg
دیابتی کنترل+ژل
۱۰۰mg/kg
کنترل+ژل
۵۰mg/kg
کنترل گروه ها
b27/2±۳۹/۶۶ c17/1±۶۰ d13/1±۲۰/۳۵ ۱۲/۲±۵۰/۷۳ ۱۰/۱±۳۹/۷۳ ۴۱/۱±۰۰/۷۵ قابلیت زنده ماندن اسپرم (%)

نمودار۳-۱۰:مقایسه میانگین درصدقابلیت زنده ماندن اسپرم ها در گروه های مختلف آزمایشی،تمامی گروه های آزمایشی با یکدیگر اختلاف معنی دار (P<0.05)دارند.# نشان دهنده اختلاف معنی دار(P<0.05) بین گروه دیابتی باگروه کنترل می باشد.& و* بیانگراختلاف معنی دار با گروه دیابتی.تمامی داده ها براساس میانگین ±انحراف معیار بیان شده اند.
جدول۳-۸ :مقایسه میانگین درصدتعداد اسپرم های زنده در گروه های مختلف آزمایشی. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروه ها می باشد (۰۵/۰>P). تمامی داده ها براساس میانگین ±انحراف معیار بیان شده اند.
۳-۶-۲-تحرک اسپرم
۳-۶-۲-۱نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای دارای تحرک پیشرونده((RPFM
نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای دارای تحرک پیشرونده در جدول (۳-۹) و نمودار (۳-۱۱) و مقایسه آنها بین گروه های مختلف نشان می دهد که تعداد اسپرمهای دارای تحرک پیشرونده در گروه دیابتی به شکل قابل توجهی کاهش یافته که این کاهش اختلاف معنی داری با گروه های کنترل وگرو ههای دیابتی تحت درمان دارد(۰۵/۰P<). در ضمن اختلاف معنی داری مابین گروه های دیابتی تحت درمان باژل وجود دارد .

Motility کنترل کنترل+ژل
۵۰mg/kg
کنترل+ژل
۱۰۰mg/kg