مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

جدول۳-۱۰: مقایسه میانگین درصد اسپرم های آسیب دیده در گروه های مختلف آزمایش حروف غیر مشابه نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P). ، تمامی داده ها براساس میانگین ± انحراف معیاربیان شده اند.
۳-۸-نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرمهای نابالغ
نتایج حاصل از بررسی میزان بلوغ هسته اسپرم ها در گروه های مختلف نشان داد که درصد اسپرمهای نابالغ در گروه دیابتی افزایش یافته که این افزایش در مقایسه با گروه های کنترل معنی دار می باشد.(P<0.05) .همچنین درصد اسپرم های با هسته نابالغ در گروه دیابتی در مقایسه با گروه دیابتی درمان شده با ژل(دوز بالا)به طورمعنی داری افزایش یافته بود. واین فاکتور درگروه درمان شده با دوز بالای عصاره نسبت به دوز پایین کاهش نشان داد اما این اختلاف معنی دار نبود.(تصویر ۳-۱۳ ونمودار۳-۱۶).
تصویر ۳-۱۳: نمای میکروسکوپ نوری ازاسپرم با هسته نابالغ واسپرم با هسته بالغ ،اسپرم هایی بالغ که پس از ایجاد تراکم در کروماتین خود فاقد هیستون اضافی می باشند و دارای سر بی رنگ می باشند (۱) و اسپرم هایی نا بالغ که پس از ایجاد تراکم در کروماتین خود دارای هیستون اضافی می باشند و دارای سر آبی رنگ می باشند (۲). بزرگنمایی ۶۰۰×

گروه ها کنترل کنترل+ژل
mg/kg50
کنترل+ژل
mg/kg100
دیابتی دیابت + ژل
mg/kg50
دیابت +ژل
mg/kg100
درصداسپرم نابالغ (%) ۵۵/۰±۴۶/۹ ۱۸/۰±۱۶/۸ ۰۹/۰±۷۶/۸ c51/0±۷۳/۱۶ bc05/0±۵۰/۱۵ b09/0±۷۶/۱۴

جدول۳-۱۱: مقایسه میانگین درصد اسپرم های نابالغ در گروه های مختلف،حروف غیر مشابه نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P).
نمودار۳-۱۶:مقایسه میانگین درصداسپرم های باهسته نابالغ در گروه های مختلف آزمایشی .گروه دیابتی با گرو ه آزمایشی تحت درمان بادوزmg/kg 100وگروه کنترل با یکدیگر اختلاف معنی دار دارند.تمامی داده ها براساس انحراف معیار±بیان شده اند.(P<0.05).
۳-۹-نتایج حاصل از مطالعه تعداد اسپرم:
نتایج حاصل از شمارش اسپرم ها توسط لام هموسیتومتر در جدول ونمودار بیان شده و مقایسه بین گروه های مختلف آزمایشی نشان می دهد که تعداد اسپرمها در گروه دیابتی کاهش یافته که این کاهش، اختلاف معنی داری را با گروه های کنترل وگروه های تحت درمان نشان می دهد(۰۵/۰> (P.
نمودار ۳-۱۷: مقایسه میانگین شمارش اسپرم ها در گرو های مختلف آزمایشی.
a :نشان دهنده اختلاف معنی دار بین گرو ه دیابتی وگروه های کنترل می باشد.b: نشان دهنده اختلاف معنی دار بین گروه دیابتی وگروه های تحت درمان باژل آلوئه ورا است. تمامی داده ها براساس انحراف معیار±بیان شده اند.(P<0.05)

دیابتی+ژل mg/kg100