دسترسی متن کامل – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

گروه ها

کنترل

کنترل+ژل
mg/kg50

کنترل+ژل
mg/kg100

دیابتی

دیابتی+ژل
mg/kg50

دیابتی+ژل
mg/kg100

FRAP

a34/0±۳۲/۵۰

b41/0±۴۶/۵۳

c21/0±۲۳/۵۷

d50/0±۴۳/۳۸

e15/0±۹۶/۴۹

a31/0±۵۶/۴۷

جدول ۳-۱۵-مقایسه میانگین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در بافت بیضه براسای میلی مول وزن بافت در گروه های مختلف، حروف غیر مشابه نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P).
نمودار۳-۱۹-مقایسه میانگین میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه های مختلف*: نشان دهنده اختلاف معنی دار با گروه کنترل،#: اختلاف معنی دار باگروه دیابتی بدون درمان(p<0.05)
۳-۷: بررسی توان باروری
۴-۷-۱-نتایج حاصل از تعداد اووسیتهای لقاح یافته:
نتایج حاصل از جدول (۳-۱۶) و نمودار (۳-۲۱) نشان می دهد که تعداد اووسیتهای لقاح یافته در گروه ه دیابتی کاهش یافته است که این کاهش نسبت به گروه های کنترل معنی دار می باشد (۰۵/۰P<).بررسی توان باروری گروه های مختلف آزمایشی نشان می دهد که توان باروری موش های دیابتی درمقایسه با گروه های درمانی وگروه های کنترل از کاهش قابل ملاحظه ای (P<0.05) برخوردار است.بدین صورت که درصدکل بلاستوسیت ها درموش های دیابتی در سطح معنی داری نسبت به گروه های کنترل وگروه های درمانی کاهش یافته است.این در حالی است که در موش های درمان شده با ژل به ترتیب در دوزهای بالا و پایین ،درصد بلاستوسیت ها در سطح معنی داری (p<0.05) بالاتر ازگروه دیابتی است.

Share
گرو ه ها کنترل کنترل+ژل کنترل+ژل دیابتی دیابتی+ژل دیابتی+ژل
میانگین درصد اووسیت های بارورشده