مقاله – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی …

a98/0±۵۰/۸۳

a01/1±۸۴/۸۱

a92/0±۲۲/۸۲

b34/1±۹۴/۵۹

b48/1±۵۰/۶۱

ab8/5±۵۴/۷۲

جدول۳-۱۵ مقایسه درصد اووسیتهای لقاح یافته در گروههای مختلف. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P)
نمودار ۳-۲۱ -مقایسه درصد اووسیتهای لقاح یافته در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>p)
۳-۷-۲-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین های دو سلولی:
نتایج حاصل از جدول (۳-۱۷) و نمودار (۳-۲۲) نشان می دهد که تعداد جنین های دو سلولی در گروه دیابتی کاهش یافته است که این کاهش نسبت به گروه های دیابتی تحت درمان معنی دار می باشد.اختلاف معنی داری بین گروه های دیابتی تحت درمان وجود نداشت (۰۵/۰P<)

گروه ها کنترل کنترل+ژل
mg/kg50
کنترل+ژل
mg/kg100
دیابتی دیابتی+ژل
mg/kg50
دیابتی+ژل
mg/kg100
درصدجنین های دوسلولی ۷۴/۰±۰۹/۷۹ ۱/۱±۰۰/۷۷ ۲/۱±۸۳/۷۷ c23/0±۰۶/۶۵ b77/0±۰۱/۶۹ ۶۳/۱±۹۶/۷۰

جدول ۳-۱۷:مقایسه گروه های مختلف ازنظردرصد جنین های دوسلولی ، مقایسه درصد جنین های دو سلولی در گروههای مختلف ،حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروه ها می باشد (۰۵/۰>P).
نمودار ۳-۲۲ مقایسه درصد جنین های دوسلولی در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>p)
۳-۷-۳-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین های چهار سلولی:

Share