بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

mg/kg50

دیابتی+ژل
mg/kg100

درصد بلاستوسیت ها(%)

۱۴/۲±۶۱/۷۰

۴۵/۱±۶۶/۶۱

۶۷/۱±۵۸/۶۷

b26/0±۶۹/۲۴

c34/1±۷۷/۳۴

۴۸/۳±۶۸/۶۲

جدول۳-۱۹ :مقایسه میانگین درصدجنین های مرحله بلاستوسیت در گروههای مختلف، حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>p)
نمودار۳-۲۴: مقایسه درصد جنین های مرحله بلاستوسیست در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروه ها می باشد (۰۵/۰>P).*:بیانگراختلاف معنی دار باگروه های کنترل وگروه دیابتی تحت درمان با دوز۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم

کنترل کنترل کنترل+ژل کنترل+ژل دیابتی دیابتی+ژل دیابتی+ژل
درصد جنین های ارست شده(%) ۸۴/۰±۱۰/۲۸ ۶۸/۰±۲۳/۳۱ ۸۱/۰±۱۳/۳۳ b76/0±۱۶/۷۶ ۲۴/۱±۳۲/۲۹ ۶۸/۰±۰۶/۳۵

جدول۳-۲۰ :. مقایسه درصدجنین های ارست های شده در گروههای مختلف حروف غیر مشابه نشان دهنده اختلاف معنی دار مابین گروهها می باشد (۰۵/۰>P).b:بیانگراختلاف معنی دار باسایرگروه ها.
نمودار ۳-۲۵: مقایسه درصدجنین های ارست شده در گروههای مختلف. :bنشان دهنده اختلاف معنی دارباگروه کنترل ،*:بیانگراختلاف معنی دار با گروه های دیابتی تحت درمان می باشد (۰۵/۰>P).
تصویر۳-۱۴- نمای میکروسکوپیک از جنین های به دست آمده از عمل IVF در گروه دیابتی تحت درمان باژل با دوزmg/kg.50، جنین در مرحله بلاستوسیت (۱) و تعدادی جنین ارست شده با بلاستومرهای فراگمنته (۲) نیز مشاهده می شوند. بزرگنمایی ۲۰۰ ×.

Share