علمی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های …

و علاوه بر آن دارای خواص ضد قارچی و ضد میکروبی نیز می باشد.
سالیسیلیک اسید
این ماده خواصی همانند آسپرین داشته و ضد التهاب می باشد و خواص آنتی باکتریالی نیز دارد.
آمینو اسیدها
ژل آلوئه ورا حاوی ٢٠ تا ٣٠ آمینو اسید مورد نیاز انسان است و جالب توجه است که بدن انسان هم قادر به ساختن حدود ٧ تا ٨ نوع از این اسیدهای آمینه ی ضروری نمی باشد.
۱-۱۵-۲-۲-دلایل عمده برای انتخاب وخواص مصرف ژل آلوئه ورا:
این گیاه به دلیل خواص درمانی فراوان به گیاه معجزه گر معروف است. ژل خوراکی آلوئه ورا شامل بیش از ۷۵ مواد مغذی از لحاظ غذایی و ۲۰۰ ترکیب فعال، ۲۰ نوع ماده معدنی۲۰، آمینو اسید و ۱۲ نوع ویتامین،آنتراکینون ،آنریم هورمون ،لیگین ،اسیدهای چرب ،ساپونین ،استرون ،پلی ساکارید،انواع ویتامین ،وپروتئین ها است. این ژل بی نهایت مطبوع است(Vogler BK, 1999).
قالب های ساختاری بدن: آمینواسیدها، اجزا و قالب های ساختار بدن ما هستند. هشت آمینو اسید ضروری وجود دارد که در بدن ما ساخته نمی شود. نوشیدن مداوم و منظم آلوئه ورا به شما اجازه می دهد به واسطه تأمین طبیعی آمینو اسید های ضروری بدن، سلامتی خود را حفظ کنید. آلوئه ورا تنها گیاهی است که آمینو اسید های مشابه و ضروری بدن را می سازد. ضدالتهاب و عصبانیت: ژل آلوئه ورا دارای ۱۲ ماده اصلی است و بررسی ها نشان داده که بدون هیچ عارضه ای از عصبانیت و التهاب جلوگیری می کند ، همچنین آلوئه ورا سبب تحرک ماهیچه ها و صحت کارکرد مفاصل می شود. ویتامین هاى تشکیل دهنده آن » با خاصیت اعجاب انگیز خود مى تواند تمام اسید آمینه هاى ضرورى بدن را در اختیار شخص مصرف کننده قرار دهد، بنابراین نیاز داریم که در رژیم غذایی خود همواره این ویتامین ها را به طورمکمل بگنجانیم. (Shimpo K, Ida C, 2003).
میزان مواد معدنی: بعضی از مواد معدنی در آلوئه ورا یافت شده است که شامل کلسیم، سدیم، آهن، پتاسیم، کلر، منگنز، مس و روی است.نوشیدن ژل آلوئه ورا یک راه طبیعی و سالم برای تأمین نیازمندی های بدن است. بهداشت و سلامت دندان : آلوئه ورا با وجود موادی که در خود دارد بی نهایت برای سلامت دهان و لثه مفید است. دندانپزشکان بر اثرات آلوئه ورا بر دهان و لثه و استفاده از آن بسیار توصیه می کنند.
همچنین دارای خاصیت ضدتومور(Corsi et al,1998 & Lee et al,2001)
دارای خاصیت ضدقارچ Rosca-Casian et al , 2007))
دارای خاصیت ضدالتهاب Shimpo K et al,2002), (
دارای خاصیت ضدزخم (Koo MWL,1994).
دارای خاصیت ضددیابت Okyar A et al, 2001; Rajasekaran S,2004), (
دارای خاصیت تحریک کنندگی (Akao T,et al,1996)
دارای خاصیت آنتی باکتریال(Wang HH, et al,1998)
دارای خاصیت آنتی اکسیدان(Hu Yan, et al,2003 ; Wu Jh, et al,2006)
دارای خاصیت تقویت کنندگی سیستم دفاعی بدن (Imanishi K.et al,1993 & Qiu Z, Jones K, et al,2000)
دارای خاصیت تقویت کنندگی سیستم دفاعی بدن (Imanishi K.et al .,1993 & Qiu Z, Jones K, et al,2000)
بعلاوه آلوئه ورا در مقابل استرس اکسیداتیو نقش حفاظتی دارد.( Anilakumar KR,et al,2010)
همچنین اثرات حفاظتی آلوئه ورا در مقابله با اثرات پاتولوزیک برخی عناصرمانند فلور و آرسنیک آشکار شده است(Gupta et al ,2005)
همچنین تاثیربسزایی در عملکرد تیروئیددارد (Grindlay D and Reynolds T 1986).
در سلامتی وبهبود قلب نیزموثراستVogler BK and Ernst E.1999))
درتنظیم کلسترول خون،تولیدنرژی،تسکین درد مفاصل نقش دارد(Vogler1999)
دربهبود اختلالات گوارشی نیز اثرمثبت دارد(Chitra P,1996).
فصل دوم
مواد وروش کار
Materials and Methods
مواد و روش کار
۲-۱- گروه بندی حیوانات
در این تحقیق از موش های صحرایی نر ۸-۶ هفته ای با وزن ۲۰۰-۱۵۰ گرم جهت ایجاد دیابت تجربی استفاده شده است این حیوانات در محل پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه تحت شرایط ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و درجه حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد ورطوبت نسبی ۱۰±۵۰% نگهداری شدند. تمام حیوانات درشرایط تغذیه ای یکسان به نسبت های تغذیه ای برابر تغذیه می شدند و آب به میزان نیاز در اختیار آن ها قرار می گرفت تمامی حیوانات پس از گروه بندی به مدت ۲ هفته به منظور حذف عامل استرس و آداپته شدن در شرایط یکسان نگهداری شدند .لازم به ذکراست که مشاهدات بالینی ورفتاری در تمام طول مطالعه به طوردقیقی ثبت می گردید.
برای انجام این تحقیق، تعداد ۴۸ سرموش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در ۶ گروه مختلف تقسیم بندی شدند.تعدادحیوانات درهرگروه۸ سرم می باشد.نگهداری حیوانات درهرگروه درقفس جداگانه صورت گرفت. گروه ها عبارت بودند از :
۱-گروه کنترل(C) :این گروه شامل موش هایی بود که روزانه ۱/۰ میلی لیتربرکیلوگرم وزن حیوان نرمال سالین به صورت خوراکی دریافت کردند.
۲-گروه کنترل+ژل آلوئه ورابادوز mg/kg50 (C+AVG):موش های این گروه ژل آلوئه ورا را با دوز ۵۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن حیوان به صورت خوراکی ،روزانه ،درساعت معینی (۷ صبح)دریافت می کردند.
۳-گروه کنترل+ژل آلوئه ورا با دوز mg/kg100(C+AVG) :موش های این گروه ه ژل آلوئه ورا را با دوز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن حیوان به صورت خوراکی ،روزانه ،درساعت معینی (۷ صبح)وبه مدت ۵۶ روزدریافت کردند.
۴-گروه دیابتی(DIA): موش های این گروه توسط داروی استرپتوزوتوسین با دوز mg/kg 60 دیابتی شده و به مدت ۵۶ روز نگهداری شدند.درضمن روزانه ودرساعت ذکرشده ۱۰میلی لیتربرکیلوگرم وزن حیوان نرمال سالین دریافت کردند.
۵-گروه دیابتی درمان شده توسط ژل آلوئه ورا با دوز mg/kg 50(DIA+AVG): موش های این گروه پس از ایجاد دیابت تجربی، به مدت ۵۶ روزودرساعت معین مذکور از طریق گاواژ دهانی تحت درمان روزانه ژل آلوئه ورا با دوز ۵۰ میلی گرم برکیلوگرم وزن حیوان قرار گرفتند
Kim et al., 2009))
۶-گروه دیابتی درمان شده توسط ژل آلوئه ورا با دوز mg/kg 100DIA+AVG) ): به موش های این گروه پس از ایجاد دیابت تجربی، به مدت۶ ۵ روز ژل آلوئه ورا بادوز ۱۰۰ میلی گرم برکیلوگرم به صورت روزانه ودرساعت مذکور از طریق گاواژ دهانی خورانده شد(Kwanghee Kim et al, 2009and Monika Choudhary2011 ).دوزهای مورد استفاده بر اساس رفرنس موجود انتخاب شدند.
۲-۲ روش ایجاد دیابت تجربی
در این تحقیق برای ایجاد دیابت تجربی در موش های صحرایی نر ۸-۶ هفته ای از تزریق داخل صفاقی داروی استرپتوزوتوسین(USA , Pharmacia &Upjhn) رابادوزmg/kg/BW)60( به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ایجادگردید.برای این منظور ابتدا رت های متعلق به تمام گروه ها (به جز گروه های کنترل )را وزن کرده وبا جایگزینی عدد مربوط به وزن هر رت در تناسب زیر ،میزان دوزی که باید به آن تزریق می شد ،محاسبه گردید.
یک کیلوگرم وزن بدن ۶۰ میلی گرم استرپتوزوتوسین

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Share