دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در …

رنگ ائوزین
روش تهیه اسید الکل
اسید کلریدریک نرمال ۱ میلی لیتر
الکل اتیلیک ۷۰ درصد ۹۹ میلی لیتر
روش تهیه محلول اشباع کربنات لیتیوم
کربنات لیتیوم : ۲ گرم
آب مقطر ۲۰۰ میلی لیتر
روش تهیه محلول رنگی ائوزین
آب مقطر : ۱۰۰ میلی لیتر
ائوزین : ۱ گرم
تیمول: یک قطعه کوچک
روش تهیه رنگ هماتوکسیلین
هماتوکسیلین : ۱گرم
الکل اتیلیک مطلق: ۲۰-۱۰ میلی لیتر
آلوم آلومینیوم ۲۰ گرم
آب مقطر ۲۰۰ میلی لیتر
اسید مرکوریک ۵/۰ گرم
هماتوکسیلین در الکل و آلوم آلومیویم در آب مقطر در مجاورت کمی حرارت حل شده دو محلول فوق با هم مخلوط شده و به سرعت جوش آورده شدند در همان موقع اسید مرکوریک به آن اضافه شده و با قرار دادن در آب سریعا خنک گردید
۲-۱۶-۲ مراحل مختلف رنگ آمیزی
پارافین زدایی
پارافین موجود در اطراف بافت ها مانع از نفوذ رنگ به داخل برش های بافتی می شود بنابراین برای زدودن پارافین لام ها در سه ظرف گزیلول در هر یک به مدت ۴ دقیقه قرار داده شدند
آبدهی
در این مرحله با استفاده از الکل اتیلیک با درجات صعودی ۷۰و۸۰و ۹۰ و الکل مطلق عمل آبدهی صورت گرفت لام ها در هر ظرف به مدت ۳ دقیقه قرار داده شدند
۳-۱۶-۳رنگ آمیزی در هماتوکسیلین
لام ها به مدت ۱۵ دقیقه در رنگ هماتوکسیلین قرار گرفتند این لام ها پس از خارج شدن از ظرف حاوی هماتوکسیلین به مدت ۵-۳ دقیقه در آب جاری شستشو داده شدند
زدودن رنگ اضافی
به منظور زدودن رنگ اضافی و ایجاد تمایز لام ها در اسید الکل به مدت ۳ ثانیه فرو برده شدند سپس نمونه ها به مدت ۵-۳ دقیقه در آب جاری شستشو داده شدند .
قرار دادن در کربنات لیتیوم
برای تثبیت رنگ هسته لام ها به مدت ۳ دقیقه در ظرف حاوی کربنات لیتیوم قرار گرفتند سپس نمونه ها در آب جاری شسته شدند .
رنگ آمیزی در ائوزین
نمونه ها در ظرف حاوی ائوزین به مدت ۱۰-۵ دقیقه قرار داده شده و سپس به مدت ۳-۲ دقیقه در آب جاری شستشو داده شدند .
آب گیری
در این مرحله به منظور آبگیری سبد حاوی لام ها در ظرف محتوای الکل اتیلیک با درجات صعودی (۷۰و ۸۰و ۹۰ درصد والکل مطلق) در هر کدام به مدت ۳ دقیقه قرار داده شدند .
شفاف نمودن به وسیله گزیلول
لام ها در سه ظرف گزیلول ودر هر کدام به مدت ۳ دقیقه قرار داده شدند .
چسب زدن لام ها
در مرحله آخر لام های رنگ آمیزی شده از سبد خارج شده و پس از تمیز کردن اطراف نمونه یک قطره چسب آنتلان روی لام قرار داده و یک لامل را با زاویه ۴۵ درجه به آرامی روی لام گذاشته تا هوای بین لام و لامل خارج گردد سپس با یک پنس روی لامل اندکی فشار داده تا هوای بین لام و لامل کاملا خارج شود پس از خشک شدن لام نمونه ها آماده مطالعه شدند
۲-۱۶-۴رنگ آمیزی وان گیسن (Van Geison) :
معرف ها :
محلول ویگرت – هماتوکسین :
محلول الف :
هماتوکسیلین ۱ گرم

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.