بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

الکل مطلق ۱۰۰ سانتی مترمکعب
محلول ب :
محلول مائی کلرورفریک ۲۹ % ۴ میلی لیتر
آب مقطر ۹۵ میلی لیتر
اسید کلریدریک ۱ میلی لیتر
محلول کار :
مخلوط مساوی از محلول های الف و ب می باشد .
محلول وان گیسن :
محلول مائی فوشین اسید ۱ درصد ۵/۲ میلی لیتر
محلول مائی اشباع شده اسید پیکریک ۵/۹۷ میلی لیتر
طریقه رنگ آمیزی :
۱- گزیلل ۱۵ دقیقه
۲- الکل مطلق ۳ دقیقه
۳- الکل ۹۵ % ۳ دقیقه
۴- شستشو با آب مقطر ۱ دقیقه
۵- رنگ آمیزی با محلول ویگرت هماتوکسیلین ۴۵ دقیقه
۶- کربنات لیتیم ۳ دقیقه
۷- شستشو با آب مقطر ۱ دقیقه
۸- رنگ آمیزی با محلول وان گیسن ۳ دقیقه
۹- الکل ۹۵ درجه ۴ دقیقه
۱۰- الکل مطلق دو تعویض ۴ دقیقه
۱۱- گزیلل دو تعویض
۱۱- مونته کردن
نتیجه :
رشته های کلاژن قرمز
عضلات ، پوشش شاخی زرد
هسته ها آبی تا سیاه
بعد از اتمام رنگ آمیزی، یک قطره از چسب انتالان روی لامل گذاشته میشود و سپس به آرامی لامل حاوی چسب بر روی لام حاوی بافت قرار میگیرد و روی آن چسبانده میشود. اکنون لام برای مطالعه با میکروسکوپ نوری آماده است. با استفاده از این رنگ آمیزی قطر لولههای منیساز، و درصد اسپرمیوژنز محاسبه گردید.(خامه چیان ط،۱۳۷۹ )
۲-۱۷- ارزیابی هیستومورفومتری بیضه
برای بررسی هیستومورفومتری بیضه پس از تهیه مقاطع هیستولوژیک،‌ از عدسی چشمی مدرج استفاده شد. در مطالعه مورفومتریک بافت بیضه فاکتور قطر لوله های منی ساز[۶۸]،با استفاده از عدسی مدرج و فاکتورهایی نظیر تعداد سلولهای لیدیگ[۶۹] و سلولهای لنفاوی تک هسته ای[۷۰] با استفاده از عدسی مشبک مورد شمارش قرار گرفتند. شمارش سلول ها در ۱۰۰ لوله منی ساز صورت پذیرفت. قابل ذکر است که بررسی ها با بزرگنمایی ×۴۰۰ و ×۱۰۰۰ صورت گرفت.
عدسی چشمی مشبک :این عدسی جمعاً دارای ۲۵خانه به صورت پنج خانه طولی و عرضی می باشد و جهت انجام محاسبه نهایی همانند عدسی مدرج، بایستی عدد بدست آمده را در ضریب مخصوص خود ضرب کرده و در واحد میلی متر مربع بیان شد. روش انجام این محاسبه در این تحقیق با استفاده از فرمول زیر انجام گرفت.
۱۰۰۰۰۰۰/ ۲(ضریب کالیبراسیون برای آن عدسی شیئی)×۱۰۰۰۰= مساحت مربع در درشت نمایی های مختلف (بر اساسmm2)
ضریب کالیبراسیون درشت نمایی
۰۷۵/۲۵ × ۴
۰۲۵/۱۰ × ۱۰
۵۰۸/۲ × ۴۰
۰۰۳/۱ × ۱۰۰
۲-۱۸-ارزیابی میزان اسپرماتوژنز در بافت بیضه
به منظور ارزیابی اسپرماتوژنز در لوله های منی ساز از شاخص های ضریب تمایز لوله ای(TDI) [۷۱]ضریب بازسازی(RI)[72] ، شاخص میزان اسپرمیوژنزSPI)) [۷۳]و ضریب میوزی(MI)[74] استفاده گردید.
۲-۱۸-۱-شاخص ضریب تمایز لوله ای (TDI)
برای تعیین مقدار شاخص تمایز لوله ای، درصد لوله های منی سازی که شامل حداکثر سه رده سلولهای اسپرماتوژنز تمایز یافته از سلول اسپرماتوگونی A بودند، شمارش شدند. برای این منظور در هر بیضه تعداد ۱۰۰ لوله ی منی ساز در هر مقطع از بافت بیضه مورد بررسی قرار گرفتند. (Porter et al, 2006)
۲-۱۸-۲-ضریب بازسازی(RI)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.