پژوهش – بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه …

برای محاسبه شاخص جایگزینی، درصد لوله های منی سازی که سلول های زایا در آنها به رده اسپرماتوگونی بینابینی یا رده های بعدی رسیده بودند محاسبه گردید (Meistrich & van Beek, 1993).
۲-۱۸-۳-ضریب میوزی (MI)
جهت محاسبه این ضریب ابتدا تعداد سلولهای اسپرماتیدی داخل هر لوله منی ساز شمارش و بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت اولیه تقسیم شد.(kheradmand et al, 2011) .
۲-۱۸-۴-شاخص میزان اسپرمیوژنز (SPI)
برای این منظور لوله های منی سازی که در داخل لومن(حفره میانی) خود دارای اسپرماتوزوآ بودند به عنوان لوله های با اندیس اسپرمیوژنز مثبت و آن دسته از لوله هایی را که دارای لومن(حفره میانی) خالی از اسپرماتوزوآ بودند به عنوان لوله هایی با اندیس منفی در نظر گرفته شدند. بنابراین ۱۰۰ لوله در هر مقطع عرضی مورد شمارش قرار گرفتند و نتایج به صورت درصد لوله های با اندیس اسپرمیوژنز مثبت گزارش شد(Rezvanfar et al, 2008).
۲-۱۹-روش بررسی آماری
برای بررسی داده های عددی از نرم افزار SPSS[75] نسخه ۱۶ استفاده شد و نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار بیان شد. جهت مقایسه بین گروهها آنالیز واریانس یکطرفه[۷۶] و به دنبال آن تست مقایسه ای بون فرونی[۷۷] مورد استفاده قرار گرفت. مقدار (۰۵/۰ P<) به عنوان سطح معنی داری بین گروهها تعیین شد.
فصل سوم
نتایج
Results
۳-۱-علائم بالینی
پرخوری،پرنوشی وپرادراری در موش های دیابتی شده مشاهده گردید.بدین صورت که که مصرف آب وغذا در موش های گروه دیابتی بیشتر از موش های گروه های کنترل وگروه های درمان شده با ژل آلوئه ورا بود.مقایسه بسترموش ها در گروه های مختلف به عنوان شاخصی برای میزان مصرف آب روزانه نشان داد که بسترگروه های درمانی تقریباً به خشکی گروه کنترل بود.این درحالی است که بسترموش های دیابتی به شدت مرطوب بوده و دوبار در روز نیاز به تعویض داشت.
۳-۲- بررسی تغییرات قندخون
ارزیابی قندخون ناشتا درزمان های سنجش (شروع، پایان هفته اول ،روز۲۸،وپایان دوره)،نشان داد که این پارامتردر گروه دیابتی نسبت به گروه های کنترل در سطح معنی داری (p<0/05) افزایش یافته است.ازطرفی ،میزان قند خون ناشتا درزمان های مذکور (روز ۷،روز ۲۸ وروز ۵۶) درگروه های درمان شده باژل آلوئه ورا در مقایسه باگروه دیابتی در سطح معنی داری کاهش یافته است(p<0/05). بین گروهای درمانی اختلاف معنی داری وجود ندارد ..ضمناً منظور از ارزیابی قند خون در روز صفر،درجدول ،همان روز قبل ازشروع بررسی ها بود که هنوز هیچ گونه تیماری صورت نگرفته بود.میزان قند خون در ابتدا وانتهای مطالعه تفاوت معنی داری (p<0.05)،داشت همچنین بیشترین مقدارقند خون درپایان مطالعه در گروه دیابتی مشاهده گردیدکه نسبت به مقدارقندخون اولیه(روز صفر) در این گروه ،دارای اختلاف معنی داری بود.کمترین میزان قندخون درگروه کنترل آلوئه ورا مشاهده شدکه نسبت به میانگین قندخون اولیه در این گروه کاهش یافته ودارای اختلال معنی داری بود.
(جدول ۳-۱)،(نمودار ۳-۱).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Share
گروه ها قندخون
mg/dl روز(۰)
قندخون
mg/dlروز(۷)
قندخون
mg/dlروز(۲۸)
قندخون
mg/dlروز(۵۶)
گروه کنترل ۶۰/۰±۰۰/۹۲ ۱۰ /۰±۰۰/۹۲ ۷۰/۵±۵۰/۸۴ ۶۰/۴±۵۰/۸۶
گروه کنترل +ژل
mg/kg50
۱۰/۵±۸۹ ۱۰/۱±۸۹ ۳۰/۲±۰۰/۸۶ ۰۵/۳±۰۰/۸۲