مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم …

RH=Rice Hulls

N=Nutriont

SWRC=Silk Worm refuse compost

۳-۵- کاشت گیاهان، آبیاری و مراقبت‌های گیاهی
کاشت گیاهان سینگونیوم در اواسط اردیبهشت ۹۱ انجام شد. برای این کار از گلدان‌های ۴ لیتری استفاده شد. قبل از کاشت گیاهان، ریشه‌ها شسته شد، ته گلدا‌ن‌ها به ارتفاع ۲-۳ سانتی‌متر جهت زهکش پوست برنج ریخته شد. گلدان‌ها با بستر مورد نظر پر شد و در هر گلدان یگ گیاه کاشته شد. پس از کاشت، تمامی بسترها آبیاری شد تا آب ثقلی از ته گلدان خارج شود. برای استقرار بهتر گیاهان آبیاری در روز بعد نیز هم تکرار شد. با گرم‌شدن تدریجی هوا و شدت یافتن تابش آفتاب و با توجه به نبود لوازم خنک کننده در گلخانه، گلدان‌ها در بیرون از گلخانه و در زیر سایه درختان در همان فضای آزاد نگهداری شدند.
۳-۵-۱- آبیاری و کودهی
از آنجائیکه بسترهای کشت مختلف ظرفیت نگهداری آب متفاوتی داشتند، زمان و دور آبیاری گلدان‌ها به صورت مشاهده‌ای تنظیم می‌گردید و هر دو روز در میان گلدان‌ها مورد بازبینی قرار می‌گرفت و سطح بستر کنار زده می‌شد و اگر نیاز به آبیاری بود، عمل آبیاری انجام می‌گرفت، در غیر اینصورت آبیاری انجام نمی‌شد. در واقع در این روش سعی شد هر زمان که گیاه به آب نیاز داشت آبیاری انجام گیرد.
در مورد تیمار‌های ۲، ۸، ۱۴ و ۲۰ کوددهی و تغذیه گلدانها هر ۱۰ روز یکبار با کود کامل میکرو که شامل عناصر غذایی اصلی( نیتروژن، فسفر و پتاسیم ) به نسبت یکسان۲۰-۲۰-۲۰ و نیز عناصر کم مصرف شامل مقادیر ۱۰۰۰ میلی‌گرم در کیلو‌گرم آهن و ۵۰۰ میلی‌گرم در کیلو‌گرم منگنز، ۵۰۰ میلی‌گرم در کیلو‌گرم مس و ۵۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم روی بصورت کلات EDTA و همچنین ۲۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم بور، ۵ میلی‌گرم در کیلوگرم مولیبدون و ۱۰۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم کلاتهای آزاد به شکل دانه‌های صد در صد قابل حل در آب بود به غلظت ۲ در هزار و به مقدار ۲۰۰ سانتی‌متر مکعب به ازای هر گلدان در تیمارهای مورد نظر انجام گرفت.
۳-۶- اندازه‌گیری خصوصیات بسترها‌ی کشت
۳-۶-۱- اندازه‌گیری pHوEC
اندازه گیری EC و pH با روش استاندارد استرالیا (۱۹۹۶Anonymouse, ) انجام گردید. بدین صورت که ابتدا بسترهای خشک به صورت همگن در سطل تمیزی ریخته شد و با آب مقطر مرطوب شدند به صورتی که با فشار دادن و مشت کردن دست، لای انگشتان مرطوب شود. سپس ۱۰۰ سانتی مترمکعب ( تحت فشار ۱۰ کیلوپاسکال (kg/cm2102/0)، از بسترها برداشته شد و به مقدار ۱۵۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر را روی آن ریخته و در مدت ۹۰ دقیقه بر روی دستگاه شیکر قرار می‌دهیم. پس از عبور از کاغذ صافی pH و هدایت الکتریکی(EC) محلول، توسط دستگاه pH سنج دیجیتال ایتالیائی مدل هانا [۵۹] ۲۱۱، وEC سنج دیجیتال ایتالیائی مدل هانا اچ‌آی ۸۰۳۳[۶۰]، قرائت شدند.
 
 
۳-۶-۱-۱- اندازه گیری خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت
برای اندازه‌گیری مواد مغذی[۶۱] موجود در بسترها از روش استاندارد استرالیا استفاده شد (۱۹۹۶ Anonymouse,) عصاره‌گیری در این روش مشابه روش عصاره‌گیری برای EC و pH می‌باشد. با این تفاوت که به جای آب مقطر از محلول عصاره گیر [۶۲] DTPA به غلظت ۲ میلی‌مول در لیتر استفاده می‌شود. از آنجایی که بسترهای مورد استفاده حاوی فضولات کرم ابریشم، ضایعات چای و مواد آلی دیگر بود، موجب رنگی شدن عصاره‌ها گردید که وجود رنگ در قرائت عناصری که بر اساس عبور نور غلظت آنها اندازه گیری می‌شوند(مثل فسفر) با دستگاه اسپکتروفتومتر ایراد ایجاد می‌کند. بنابراین برای حل این مشکل از پودر زغال فعال ساخت کارخانه مرک آلمان استفاده شد. مخلوط زغال و عصاره رنگی به مدت یک ساعت روی دستگاه شیکر[۶۳] با دور ۸۰۰ دور در دقیقه مخلوط شد. سپس از کاغذ صافی واتمن [۶۴] ۴۱ عبور داده شدند. از عصاره حاصل فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی و منگنزقابل جذب اندازه‌گیری گردید.
فسفر قابل جذب با معرف وانادات مولیبدات(مخلوطی از اسید نیتریک-آمونیم وانادات و آمونیم مولیبدات)، که پس از افزودن به عصاره رنگ زرد که مربوط به تشکیل کمپلکسی از فسفر با وانادات و مولیبدات است مشاهده می‌شود توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مدل PD-303UV ساخت شرکت APEL اندازه گیری شد.
سدیم و پتاسیم قابل جذب توسط دستگاه فلایم فتومتر مدل ۸۵۱۵ قرائت گردید. به این ترتیب که ابتدا استانداردهایی از پتاسیم و سدیم با غلظت‌های مختلف تهیه و دستگاه فلایم فتومتر را کالیبره نموده سپس عصاره نمونه‌ها توسط دستگاه قرائت گردید.
کلسیم، منیزیم، منگنز و روی قابل جذب توسط دستگاه جذب اتمی[۶۵]ساخت شرکت VARIAN قرائت گردید.
 
 
۳-۶-۱-۲- اندازه گیری کربن آلی
بر اساس روش استاندارد استرالیا Anonymous, 1997)) درصد کربن آلی از فرمول زیر بدست آمد
۳-۶-۱-۳- اندازه گیری نیتروژن کل
در این آزمایش نیتروژن کل بستر‌ها توسط دستگاه کجلتیک مدل ۱۰۳۰ساخت شرکت تکاتور به روش اندازه‌گیری ازت گیاه استفاده شد. ابتدا نمونه‌ها در آون در دمای ۷۵ درجه خشکانده و سپس پودر گردید و خوب مخلوط شد تا همگن شود. یک گرم از این مخلوط داخل ظرف مخصوص اتوکجلتیک ریخته و به آن ۱۶ سی سی اسیدسولفوریک غلیظ و یک عدد قرص کاتالیزور(۴/۰ گرم سولفات مس + ۵/۳ گرم سولفات پتاسیم ) افزوده و آن را به مدت ۴۰ دقیقه در دمای ۳۵۰ درجه در روی چراغ الکلی قرار داده که پس از بی‌رنگ شدن محلول عمل هضم پایان یافت. بغداز عمل هضم و سرد شدن لوله مقدار ۷۵ سی سی آب مقطر به آن اضافه گردید. بعد آنرا در داخل دستگاه اتوکجلتیک گذاشته تا مرحله تقطیر و تیتراسیون انجام شود و بعد از این مرحله درصد نیتروژن کل برروی نمایشگر نشان داده می‌شود.
۳-۶-۲- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی کمپوست
۳-۶-۲-۱- اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری
برای اندازه‌گیری وزن مخصوص ظاهری به این ترتیب عمل شد که بسترها پس از عبور از الک ۱۰ میلی‌متری به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آب اشباع شدند(پاداشت دهکائی، ۱۳۷۷ ). پس از مدت زمان مذکور بسترها در یک لوله شیشه‌ای به قطر ۵/۷ سانتی‌متر و ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر که سر و ته آن باز بود و ته آن توسط پارچه توری نازکی(تنظیف) بسته شده بود ریخته شد. شیشه‌ها در سطل آب تمیزی به آرامی غوطه‌ور گردیدند تا با ورود آب از پارچه توری ته استوانه، بستر از آب اشباع شود سپس به آرامی شیشه از آب بیرون آورده شد و به مدت ۱۰ دقیقه آویزان گردید تا آب ثقلی از آن خارج گردد. آنگاه شیشه‌ها پائین آورده شدند تا سطح بستر تا ارتفاع مورد نظر تصحیح شود. دوباره شیشه‌ها در آب قرار داده شدند و بعد از آن به مدت ۲ ساعت آویزان گردیدند. سپس شیشه‌ها توسط ترازو وزن گردیدند(وزن مرطوب). شیشه ها در آون C105 قرار داده شدند و تا زمانی‌که کاهش وزنی مشاهده نگردید در آون ماندند. در نهایت توزین آخری انجام شد(وزن خشک) و طبق فرمول زیر وزن مخصوص ظاهری[۶۶] محاسبه شد(چن و همکاران، ۱۹۹۸).
۳-۶-۲-۲- اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی[۶۷]، درصد خاکستر[۶۸] و ماده آلی[۶۹]
پس از خشک شدن بستر در آون ۱۰۵ درجه سانتیگراد یک گرم از آن در کروزه ریخته شد و به مدت ۸ ساعت در کوره ۶۰۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از خارج کردن از کوره وزن گردید و درصد خاکستر و ماده آلی بدست آمد و وزن مخصوص حقیقی بر اساس فرمول زیر بدست آمد(وردونک و همکاران، ۱۹۹۲).
G1 = وزن ۱ گرم از بستر کشت با کروزه
G2 = وزن کروزه با خاکستر بعد از قرار گرفتن در کوره
Gk = وزن کروزه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.