بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم …

OM% = درصد ماده آلی
۳-۶-۲-۳-برآورد خلل و فرج کل[۷۰] :
با محاسبه وزن مخصوص ظاهری و حقیقی بر اساس فرمول زیر می‌توان خلل و فرج کل را برآورد نمود(چن و همکاران، ۱۹۸۸).
۳-۶-۲-۴- برآورد درصد حجم آب[۷۱] و حجم هوا[۷۲] و میزان ذرات جامد[۷۳] :
با داشتن وزن آب بستر(وزن مرطوب بستر) می‌توان بر اساس فرمول زیر درصد حجمی آب موجود در خلل و فرج کمپوست را محاسبه نمود :
حال بر اساس رابطه زیر می‌توان درصد حجمی هوا را برآورد نمود :
و بر اساس رابطه زیر درصد ذرات جامد موجود در نمونه کمپوست بدست می‌آید :
۳-۶-۲-۵- درصد وزنی رطوبت[۷۴] یا ظرفیت نگهداری آب[۷۵]:
با داشتن وزن آب نمونه بستر می‌توان بر اساس فرمول زیر یا ظرفیت نگهداری آب را محاسبه نمود(کشاورزی, ۱۳۸۳).
 
 
۳-۷- اندازه‌گیری شاخص‌های رشد در گیاه آپارتمانی سینگونیوم
این صفات در انتهای آزمایش جهت بررسی اثرات تیمارها مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.
۳-۷-۱- تعداد برگ
شامل تعداد برگ‌هایی که از زمان کاشت گیاهان تولید و تا آخر دوره در روی گیاه باقی مانده‌اند، شمرده شد.
۳-۷-۲- ارتفاع گیاه
ارتفاع گیاه از محل طوقه تا دمبرگ بلندترین ساقه توسط خط‌کش اندازه‌گیری شد.
۳-۷-۳- تعداد شاخه جانبی
شاخه‌های جانبی در هر گیاه شمارش گردید و میانگین تعداد شاخه‌های جانبی محاسبه شد.
۳-۷-۴- طول و عرض برگ
توسط خط‌کش اندازه‌گیری شد.
۳-۷-۵- شاخص کلروفیل[۷۶]
شاخص کلروفیل این گیاه بوسیله دستگاه اندازه‌گیری شاخص کلروفیل مدلCCM-200 ساخت کارخانه اپتی ساینس[۷۷] ساخت کشور ایالات متحده آمریکا انجام گرفت. بدین صورت که از هر گیاه دو برگ بالغ انتخاب شد، انتخاب برگ‌ها به علت ابلق بودن بدین شکل بود که یک برگ با تیرگی بیشتر و یک برگ با تیرگی کمتر انتخاب شد. سپس در روی هر برگ حسگر دستگاه قرار داده شد و از هر برگ ۵ قرائت انجام گرفت.
۳-۷-۶- اندازه‌گیری سطح برگ[۷۸]
از هر گیاه یک برگ به عنوان نمونه انتخاب شد . نحوه انتخاب برگ‌ها به این صورت بود که برگ‌های تازه روئیده و جوان و برگ‌های مسن پائینی انتخاب نشد و فقط از برگ‌های بالغ برداشت گردید. سطح برگ با دستگاه سنجش سطح برگ ساخت ایالات متحده آمریکا مدل CI-203 AREA MTER اندازه گیری شد.
 
۳-۷-۷- وزن تر و خشک اندام هوائی
گیاهان از محل طوقه قطع شدند و پس از اندازه‌گیری وزن تر، گیاهان داخل پاکت قرار داده شدند و در آون در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد به مدت ۴۸ ساعت خشک گردیدند. سپس وزن خشک آن اندازه‌گیری شد.
 
۳-۸-محاسبات آماری
جهت بررسی نتایج حاصل از داده‌های مربوط به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بسترهای کشت و همچنین داده‌های مربوط به شاخص‌های رشد در گیاه آپارتمانی سینگونیوم پودوفیلوم از نرم افزار، SAS MSTAT-C وExcel استفاده گردید. میانگین‌ها از طریق آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱ درصد مورد مقایسه قرار گرفت.
فصل چهارم:
نتایج
۴- نتایج اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی
براساس نتایج تجزیه واریانس جدول(۴-۱) تیمارها از نظر درصد خاکستر، درصد مواد آلی، وزن مخصوص ظاهری، درصد خلل و فرج، حجم هوا، حجم آب، ظرفیت نگه‌داری آب و درصد ذرات جامد اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% داشتند. اما از نظروزن مخصوص حقیقی اختلاف معنی‌داری باهم نداشتند.
۴-۱- مقایسه تیمارها(بسترهای کشت) از نظر خصوصیات فیزیکی
با توجه به نتایج جدول(۴-۲) بیشترین مقدار خاکستر به میزان ۲۸/۲۴ درصد مربوط به تیمار کوکوپیت ۴۰% + پرلیت ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% می‌باشد که با تیمارهای ۳ و ۹ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% ندارد. کمترین مقدار خاکستر به میزان ۳۶/۱۳ درصد مربوط به تیمار کوکوپیت ۳۵% + پوست برنج ۳۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۳۰% بود که با تیمارهای ۱۰ و ۲۳ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است( شکل ۴-۱ ).

Share