بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم …

بیشترین مقدار مواد آلی به میزان ۶۳/۸۶ درصد مربوط به تیمارکوکوپیت ۳۵% + پوست برنج ۳۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۳۰% می‌باشد که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای ۱۰ و ۲۳ در سطح ۱% نداشته است. کمترین مقدار مواد آلی به میزان ۷۱/۷۵ درصد مربوط به تیمار کوکوپیت ۴۰% + پرلیت ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% می‌باشد که با تیمارهای ۳ و ۹ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است( شکل ۴-۲ ). با توجه به( جدول ۴-۳ ) وجود فضولات کرم ابریشم باعث افزایش موادآلی در بسترهای کشت شده است.
بیشترین مقدار وزن مخصوص ظاهری به میزان ۳۱/۰ گرم بر سانتیمتر مکعب مربوط به تیمار ضایعات چای۴۰% + پوست برنج ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% می‌باشد که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تمام تیمارهای دیگر داشت. کمترین مقدار وزن مخصوص ظاهری به میزان ۰۹۲/۰ گرم بر سانتیمتر مکعب مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% + می‌باشد که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای ۱، ۹، ۱۰، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۳ و ۲۴ در سطح ۱% نداشته است( شکل ۴-۳ ).
با توجه به نتایج بدست آمده از وزن مخصوص ظاهری کمپوست و مواد بکاربرده شده در بسترهای کشت (جدول ۴-۳ ) فضولات کرم ابریشم وزن مخصوص ظاهری بالایی نسبت به سایر مواد دیگر دارد که در بسترهای کشت باعث افزایش وزن مخصوص ظاهری در بسترها شده است.
تیمارها تأثیر معنی‌داری بر روی وزن مخصوص حقیقی نداشتند به طوری که بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد(شکل ۴-۴ ).
بیشترین درصد تخلخل کل به میزان ۹۹/۹۶ مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% در سطح ۱% نداشت، با توجه به نتایج بدست آمده از مواد بکار برده شده در بسترهای کشت، کوکوپیت دارای بیشترین تخلخل بود که در مخلوط با پوست برنج و پرلیت سبب افزایش تخلخل در بسترهای کشت می‌شود. کمترین مقدار درصد تخلخل کل به میزان ۳۸/۴۵ مربوط به تیمار ضایعات چای ۳۵% + پوست برنج ۳۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۳۰% بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار ضایعات چای ۳۰% + پوست برنج ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% در سطح ۱% نداشته است که ممکن است به خاطر وجود فضولات کرم ابریشم باشد که دارای تخلخل کمتری است(شکل ۴-۵).
حداکثر ظرفیت نگهداری آب به میزان ۴۳/۶۳ درصد مربوط به تیمار ضایعات چای ۳۵% + پرلیت ۳۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۳۰% بود که با تیمارهای ۱۸ و ۲۳ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است، که با بالا رفتن درصد مقدار کمپوست فضولات کرم ابریشم درصد ظرفیت نگهداری آب افزایش یافته است. کمترین مقدار ظرفیت نگهدای آب به میزان ۵۱/۱۱ درصد مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که با تیمارهای ۱ و ۹ اختلاف معنی‌درای در سطح ۱% نداشته است( شکل ۴-۶ ).
بیشترین مقدار درصد حجمی آب به میزان ۲۷/۶۷ مربوط به تیمار ضایعات چای ۴۵% + پوست برنج۴۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۱۰% بود که با تیمارهای ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۳ و ۲۴ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است، که می‌تواند به خاطر ضایعات چای در بسترهای کشت باشد که دارای درصد حجمی آب بالا است. کمترین مقدار درصد حجمی آب به میزان ۴۹/۴۳ مربوط به تیمار کوکوپیت ۴۰% + پوست برنج ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% می‌باشد که با تیمارهای ۱، ۳، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است(شکل ۴-۷ ).
بیشترین مقدار درصد حجمی هوا به میزان ۴۹/۴۷ مربوط به تیمار کوکوپیت ۴۰% + پوست برنج ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% بود که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۵ و ۲۲ در سطح ۱% نداشته است. با توجه به جدول( ۴-۳ ) وجود پوست برنج و کوکوپیت باعث افزایش درصد حجمی هوا در بسترهای کشت شده است. کمترین مقدار درصد حجمی هوا به میزان ۷۶/۲ مربوط به تیمار ضایعات چای ۳۰% + پوست برنج ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که با تیمارهای ۱۳، ۱۸، ۲۱ و ۲۳ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است( شکل۴-۸ )
بیشترین ذرات جامد به میزان ۶۲/۵۴ درصد مربوط به تیمار ضایعات چای۳۵% + پوست برنج ۳۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۳۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت. همچنین کمترین مقدار ذرات جامد به میزان ۳ درصد مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که اختلاف معنی‌درای با تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% نداشت. با توجه به جدول( ۴-۳ ) وجود ضایعات چای در بستر کشت باعث افزایش درصد مواد جامد شده است. (شکل ۴-۹ ).
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت

Share
منابع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعاتMS))
درصد خاکستر درصد ماده آلی جرم مخصوص ظاهری(g/cm3) جرم مخصوص حقیقی( g/cm3) درصد تخلخل کل ظرفیت نگهداری آب درصد حجمی آب درصد حجمی هوا درصد ذرات جامد
بلوک ۲ ۰۲۲/۰ ns ۰۹۴/۰ ns ۰۰۰۶۸/۰ ns ns ۰۰۰۱۲/۰ ns ۷۳/۲ ۳۵/۱۳ns