بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم Syngonium …

۱۵

کوکوپیت

۹۳/۱۸

۰۷/۸۱

۰۹/۰

۶۳/۱

۴۸/۹۴

۶۰

۹۶/۷۳

۵۲/۲۰

۵۵/۵

شکل ۴-۱- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد خاکستر
شکل۴-۲- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد مواد آلی
شکل۴-۳- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر جرم مخصوص ظاهری
شکل ۴-۴- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر جرم مخصوص حقیقی
شکل ۴-۵- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر میزان تخلخل کل
شکل۴-۶- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر ظرفیت نگهداری آب
شکل۴-۷- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی آب
شکل ۴-۸- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد حجمی هوا
شکل۴-۹- مقایسه بسترهای مختلف کشت از نظر درصد ذرات جامد
۴-۲- نتایج اندازه‌گیری خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت
براساس نتایج تجزیه واریانس(جدول ۳-۴) همه خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت به جز درصد کربن آلی اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با هم داشتند.
۴-۲-۱-مقایسه تیمارها(بسترهای کشت) از نظر خصوصیات شیمیایی
براساس نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین(جدول ۳-۵ ) بیشترین ازت کل به میزان ۴۲/۲ درصد مربوط به تیمار ضایعات چای ۵۰%+پوست برنج ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارهای بستر کشت دارد بر این اساس مخلوط بسترهای کشت با ضایعات چای، فضولات کرم ابریشم و پوست برنج باعث افزایش درصد ازت کل در بسترها شده است که سهم ضایعات چای در این افزایش بیشتر بوده است. کمترین درصد ازت کل به میزان ۳۸/۰ درصد مربوط به تیمار کوکوپیت۵۰%+پرلیت ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت بر اساس این نتایج بسترهایی که دارای کوکوپیت هستند میزان ازت کل در آنها کاهش یافته است(شکل۴- ۱۰).
با توجه به جدول(۴-۵) تیمارهای مختلف بستر کشت تاثیر معنی‌داری روی درصد کربن آلی نداشته است(شکل ۴- ۱۱).
بیشترین نسبت کربن به ازت C/Nبه میزان ۳۲/۱۲۹ مربوط به تیمار کوکوپیت۵۰% + پرلیت ۵۰% می‌باشد که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها دارد بر این اساس تیمارهایی که بسترهای کشت آنها از مواد اولیه کوکوپیت و پرلیت تشکیل شده بود نسبتC/N در آنها بیشترین مقدار بود. کمتربن نسبت C/N به میزان ۸۱/۱۹ مربوط به تیمار ضایعات چای ۵۰%+پوست برنج ۵۰% است که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمار ۱۸ نداشت. تیمارهای که مخلوط با ضایعات چای در بسترهای خود بودند نسبت C/N در آنها کمتر بود(شکل۴-۱۲).
بیشترین مقدار فسفر قابل جذب به میزان ppm23/480 مربوط به تیمار ضایعات چای ۴۵%+پوست برنج ۴۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم۱۰% بود که اختلاف معنی‍‌‌داری با تیمار ۱۱ در سطح ۱% نداشت. کمترین مقدار فسفر قابل جذب به میزانppm 31/153 مربوط به تیمار کوکوپیت۵۰% + پرلیت ۵۰% که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمار ها داشت(شکل۴- ۱۳).
بیشترین مقدار پتاسیم قابل جذب به میزان ppm 1300 مربوط به تیمار ضایعات چای ۳۰%+پرلیت ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمارهای ۵، ۶، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۲۳ و ۲۴ نداشت. کمترین مقدار پتاسیم قابل جذب به میزان ppm3/253 مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار ضایعات چای ۵۰% + پوست برنج ۵۰% در سطح ۱% نداشته است(شکل۴-۱۴).
بیشترین مقدار سدیم قابل جذب به میزان ppm 1929 مربوط به تیمار ضایعات ۳۵% + پرلیت ۳۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت. کمترین مقدار سدیم قابل جذب به میزان ppm 530 مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت(شکل ۴-۱۵).
بیشترین مقدار کلسیم قابل جذب به میزان ۴۹۸ میلی‌گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار کوکوپیت ۳۰% + پرلیت ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت. کمترین مقدار کلسیم قابل جذب به میزان ۴/۱۵۶ میلی‌گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت(شکل۴- ۱۶).
بیشترین مقدار منیزیم قابل جذب به میزان ۲۰۹ میلی‌گرم درکیلوگرم مربوط به تیمار کوکوپیت ۴۰% + پرلیت ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% می‌باشد که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت. کمترین مقدار منیزیم قابل جذب به میزان ۲/۱ میلی‌گرم درکیلوگرم مربوط به تیمار ضایعات چای ۴۰% + پرلیت ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها نشان داد(شکل۴-۱۷).
بیشترین مقدار منگنز قابل جذب به میزان ۲/۲۵ میلی‌گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار ضایعات چای ۴۵% + پوست برنج ۴۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۱۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت. کمترین مقدار منگنز قابل جذب به میزان ۴/۵ میلی‌گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار ضایعات چای ۴۵% + پرلیت ۴۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۱۰% بود که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای ۳، ۱۱ و ۱۳ نداشته است(شکل۴- ۱۸).