بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم …

بیشترین مقدار روی قابل جذب به میزان ۶/۱۱۴ میلی‌گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار ضایعات چای ۴۵% + پوست برنج ۴۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۱۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت. کمترین مقدار روی قابل جذب به میزان ۲/۲۸ میلی‌گرم در کیلوگرم مربوط به تیمار کوکوپیت ۴۰% + پوست برنج ۴۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمارهای ۴، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۶و ۲۲ نداشته است(شکل۴-۱۹).
بیشترین هدایت الکتریکی(EC) به میزان ۴۴/۵ مربوط به تیمار ۳۰% + پوست برنج ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت. کمترین مقدار هدایت الکتریکی(EC) به میزان ۳۸/۰ مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با سایر تیمارها داشت(شکل ۴-۲۰ ).
بیشترین اسیدیته(pH) به میزان ۸۲/۸ مربوط به تیمار کوکوپیت ۳۰% + پرلیت ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمارهای ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ نداشته است. کمترین مقدار اسیدیته(pH) به میزان ۶۵/۵ مربوط به تیمار ضایعات چای ۵۰% + پرلیت ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمار ضایعات چای ۵۰% + پوست برنج ۵۰% نداشته است(شکل ۴-۲۱ ).
جدول ۴-۴- تجزیه واریانس خصوصیات شیمیایی بسترهای کشت گیاه سینگونیوم پودوفیلوم

Share
منابع تغییرات (S. O. V) درجه آزادی (df) میانگین مربعات(M. S)
%N درصد کربن آلی C/N فسفر قابل‌‌جذب (ppm) پتاسیم قابل‌جذب (ppm) سدیم قابل‌جذب (ppm) منیزیم قابل‌جذب (mg/kg) منگنز قابل‌جذب (mg/kg) روی قابل‌جذب (mg/kg) کلسیم قابل‌جذب (mg/kg) EC pH
بلوک ۲ ۰۰۶/۰ns ns54/0 ۲۹/۰ns ۳۹۶۴ns ns26750 **۶۶۸۴ ۲۸۹/۰ns ns ۷۸/۰ ۹۴/۶ns