بررسی تأثیر کمپوست فضولات کرم ابریشم بر شاخص‌های رشد گیاه گلدانی سینگونیوم پودوفیلوم …

۴/۲۴۸m

ضایعات چای ۳۰%+پوست برنج ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم۴۰%

۲۴

ادامه جدول۴-۵-مقایسه میانگین خصوصیات شیمیایی تیمارهای بسترهای کشت گیاه سینگونیوم پودوفیلوم
شکل۴-۱۰- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر درصد نیتروژن کل
شکل۴-۱۱- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر درصد کربن آلی
شکل ۴-۱۲-مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر درصد C/N
شکل ۴-۱۳-مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار فسفر
شکل ۴-۱۴-مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار پتاسیم
شکل۴-۱۵-مقایسه محیط کشت(تیمارها)از نظر مقدار سدیم
شکل ۴-۱۶-مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار کلسیم
شکل ۴-۱۷-مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار منیزیم
شکل ۴-۱۸-مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدارمنگنز
شکل ۴-۱۹-مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار روی
شکل ۴-۲۰- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار EC
شکل ۴-۲۱- مقایسه محیط کشت(تیمارها) از نظر مقدار pH
۴-۳- نتایج بررسی شاخص‌های رشد در گیاه سینگونیوم پودوفیلوم
براساس نتایج تجزیه واریانس بدست آمده از جدول ۳-۷ تیمارها تاثیر معنی‌داری در سطح ۱% روی تعداد برگ، طول برگ، پهنای برگ، شاخص کلروفیل، مساحت سطح برگ، تعداد شاخه های جانبی، وزن تر، وزن خشک و ارتفاع گیاه داشته است.
۴-۳-۱-مقایسه شاخص‌های رشد در گیاه سینگونیوم پودوفیلوم در بسترهای کشت مختلف
همانطور که در جدول(۴-۸ ) مشاهده می‌شود، حداکثر تعداد برگ به میزان ۶/۲۹ عدد در تیمار ضایعات چای ۵۰% + پرلیت ۵۰% + کود کامل بدست آمد که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمار ضایعات چای ۵۰% + پوست برنج ۵۰% + کود کامل نداشته است. همچنین کمترین تعداد برگ به میزان ۳ عدد مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که با تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% ندشته است( شکل۴-۲۲).
بیشترین شاخه جانبی به میزان ۱/۴ عدد مربوط به تیمار ضایعات چای ۵۰% + پرلیت ۵۰% +کود کامل بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار ضایعات چای ۵۰% + پوست برنج ۵۰% + کود کامل نداشته است ولی اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با بقیه تیمارها داشت. کمترین تعداد شاخه جانبی نیز مربوط به تیمارهای کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰%، کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰%، کوکوپیت ۴۵% + پوست برنج ۴۵% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۱۰% که بدون شاخه جانبی بودند. در تیمارها استفاده از ضایعات چای و کود کامل باعث افزایش تعداد شاخه جانبی شده است( شکل۴-۲۳).
بیشترین ارتفاع گیاه به میزان ۵۶/۲۶ سانتیمتر مربوط به تیمار ضایعات چای ۵۰% + پرلیت ۵۰% + کود کامل بدست آمد که اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری با تیمارهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ در سطح ۱% نداشته است. کمترین ارتفاع گیاه به میزان ۳۳/۸ سانتیمتر مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری با کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% در سطح ۱% نداشته است. افزایش ارتفاع گیاه در تیمارهایی که با ضایعات چای و کمپوست فضولات کرم ابریشم مشاهده گردید( شکل۴-۲۴).
مساحت برگ به بیشترین میزان یعنی ۶۵/۱۵۴ سانتیمتر مربع مربوط به تیمار ضایعات چای ۳۰% + پرلیت ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمارهای ۱۶ و ۲۴ نداشته است. کمترین مساحت برگ به میزان ۱۲/۳۳ سانتیمتر مربع مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% در سطح ۱% نداشته است. افزایش مساحت سطح برگ در تیمارهای با درصد بالای ضایعات چای و فضولات کرم ابریشم بدست آمده است(شکل۴-۲۵).
بیشترین شاخص کلروفیل به میزان ۰۸/۲۷ مربوط به تیمار ضایعات چای ۵۰% + پوست برنج ۵۰% + کود کامل بود که اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% با تیمار ضایعات چای ۵۰% + پرلیت ۵۰% + کود کامل نداشته است. کمترین شاخص کلروفیل به میزان ۲۱/۳ مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که با تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است. وجود ضایعات چای و کود کامل در تیمارها میزان شاخص کلروفیل را فزایش داده است( شکل۴-۲۶).
بیشترین اندازه عرض برگ به میزان ۸۷/۹ سانتیمتر مربوط به تیمار ضایعات چای ۳۰% + پرلیت ۳۰% + کمپوست فضولات کرم ابریشم ۴۰% بود که با تیمارهای ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اختلاف معنی‌داری در سطح ۱% نداشته است. کمترین اندازه عرض برگ به میزان ۷۲/۴ سانتیمتر مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار کوکوپیت ۵۰% + پرلیت ۵۰% از لحاظ آماری نداشته است. بیشترین اندازه عرض برگ در تیمارهای ضایعات چای با کمپوست فضولات کرم ابریشم مشاهده گردید( شکل۴-۲۷).
بیشترین اندازه طول برگ به میزان ۵۹/۱۱ سانتیمتر مربوط به تیمار ضایعات چای ۴۰% + پرلیت۴۰% +کمپوست فضولات کرم ابریشم ۲۰% بدست آمد که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ در سطح ۱% نداشته است. کمترین اندازه طول برگ به میزان ۶۸/۵ سانتیمتر مربوط به تیمار کوکوپیت ۵۰% + پوست برنج ۵۰% بود که اختلاف معنی‌داری از لحاظ آماری با تیمار کوکوپیت۵۰% + پرلیت ۵۰% نداشته است. در این مورد هم افزایش درصد ضایعات چای با فضولات کرم ابریشم طول برگ در گیاه را افزایش داده است(شکل۴-۲۸).
بیشترین وزن تر اندام هوایی گیاه به میزان ۰۲/۱۲۱ گرم مربوط به تیمار ضایعات چای ۵۰% + پرلیت ۵۰% + کود کامل بود که اختلاف معنی‌داری با تیمارهای ۱۵، ۱۶ و ۲۰ در سطح ۱% نداشته است. همچنین کمترین وزن تر اندام هوایی به
 

Share