سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر کیفیت خدمات و عدالت خدماتی بر مشتری (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شهر یزد)- …

متوسط

۳

کم

۲

بسیارکم

۱

جدول۳-۲ طیف ۵ گزینهای لیکرت
۳٫۷٫ روایی و پایایی[۷۹]
۳٫۷٫۱٫ روایی
روایی از واژهی «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است.
مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازهگیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای مناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش را بیارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق بر میگردد (خاکی،۱۳۸۴،۲۸۹).
روایی را به شکلهای مختلف طبقهبندی کردهاند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
روایی محتوایی[۸۰]:
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل یکسری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هرچه موارد معرف حیطهی مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد، اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود.به عبارت دیگر، روایی محتوایی معرف چگونگی توصیف ابعاد و اجزاء مفهوم است.
روایی نمادی ( ظاهری) [۸۱]:
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است. روایی نمایی مواردی را که انتظار میرود یک مفهوم را اندازهگیری کنند، نشان میدهد. انها همچنین ظاهر مفهوم را میسنجند و به نظر میرسد مفاهیم را اندازهگیری مینمایند (خاکی، ۱۳۸۴، ۲۹۰).
همانطور که عنوان شد ، سوالات موجود در این پرسشنامه ، براساس مقالات معتبر علمی استخراج شده است . علاوه برآن با بکار بردن پرسشنامههای آزمون شده قبلی در پژوهشهای مشابه و نظرخواهی از اساتید و متخصصان ، ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش که پرسشنامه میباشد ، از روایی لازم برخوردار است .
۸٫۳٫ پایایی پرسشنامه
پایایی یک وسیله اندازهگیری کمی است که معرف درجه ثبات نتایج حاصل از اندازهگیری های مکرر با روش معین تعریف شده می باشد؛ همچنین پایایی، میزان توانایی یک وسیلهی اندازه گیری برای حفظ ثبات خود در طول زمان است. در واقع پایایی، آزمون مقیاسی است که بوسیلهی آن درجه اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین میشود (ظهوری،۱۳۷۸،۱۳۵).
برای تعیین پایایی پرسشنامه این تحقیق از روش پیشآزمون[۸۲] استفاده شده است.
پیشآزمون: پیشآزمون یکی از مراحل فرایند تحقیق علمی است که معمولاً پس از طراحی ابزار سنجش انجام می پذیرد. وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود، لازم است آن را بصورت آزمایشی مورد اجرا بگذارد. نتایج گردآوری شده بعد از اجرای مرحله پیشآزمون، به محقق کمک میکند تا اصلاحات لازم را در بخشها و مراحل گوناگون تحقیق به عمل آورد، زیرا محقق میتواند بر اساس نتایج آزمایش مراحل بعدی کار را تا نتیجهگیری انجام دهد و ببیند تا چه اندازه روش کار و ابزار سنجش میتواند اهداف تحقیق را برآوردنماید. آیا نتایج حاصله قادر به ارزیابی فرضیهها و پاسخگویی به سوالات تحقیق میباشد یا خیر؛ و بالاخره اتخاذ این روش و تکیه بر این ابزارها تا چه اندازه واقعیت مسأله را می سنجد. اگر محقق دریابد که نتایج تحقیق آزمایشی پاسخگوی اهداف وی نمیباشد، باید نسبت به اصلاح و تغییر روشهای کار و ابزار بکار گرفته شده، اقدام کند و این کار را آنقدر ادامه دهد تا بالاخره روشها و ابزار سنجش از روایی، پایایی و تناسب لازم برخوردار شود. روشهای عمده برآورد ضریب پایایی عبارتند از: روشهای ثبات و سازگاری درونی است که روش ثبات خود شامل دو روش بازآزمایی پایایی و پایایی موازی و روش سازگاری نیز خود شامل دو روش دونیمه کردن و سازگاری درونی میباشد (خاکی،۱۳۸۴،۳۰۰).
در این تحقیق جهت برآورد پایایی از روش سازگاری درونی استفاده شده است. مهمترین شاخص سازگاری درونی، آزمون آلفا کرونباخ است که نشان میدهد سؤالات آزمون تا چه حدی خصیصهی واحدی را اندازهگیری میکند.که بدین منظوربرای سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه توسط مشتریان بانک ملت شهر یزد انجام گردید و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/. باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است(مومنی,۱۳۸۶).
جدول ۳-۳ محاسبه پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه

آلفای کرونباخ تعداد متغیر
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.