فایل – بررسی تاثیر کیفیت خدمات و عدالت خدماتی بر مشتری (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شهر …

شاخص میزان انطباق پذیری تنظیمی (AGFI)،شاخص (NFI) وشاخص (NNFI) باید بزرگتر از ۹/۰ باشد.
شاخص (RMSEA) باید کمتر از ۱/۰ باشد(Henry and Stone, 1994).
یک اندازه جزئی دیگر برازندگی ، مجذور همبستگی چند متغیری است که برای هر معادله و برای متغیر های اندازه گیری شده در یک مدل کامل معادله ساختاری بدست می آید. مجذور همبستگی چند متغیری (R2)، معرف نسبت واریانس تبیین شده بوسیله متغیر مکنون است (آزمون اینکه یک نشانگر تا چه حد دقیق است)، و باید (تاحد ممکن) نزدیک به ۱ باشد(هومن، ۱۳۸۴).
نرم افزار لیزرل، برای هر پارامتر آزاد (برآورد شده) در مدل یک مقدار t محاسبه می کند. این آزمون نشان می دهد که کدام یک از پارامتر ها می تواند از مدل حذف شود، بدون آنکه مقدار  افزایش یابد. ایدئال آن است که این مقادیر کوچک تر از ۱٫۹۶ باشند تا بی معنا در نظر گرفته شوند(هومن، ۱۳۸۴، ۲۴۴- ۲۳۵).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴٫۱٫ مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندی و دستهبندی…و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. تجزیه و تحلیل دادهها در تحقیقات کاربردی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد (فلاح زاده،۱۳۸۹). ازآنجایی که تحقیق حاضر نیز از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود؛ بنابراین تجزیه و تحلیل دادهها از اصلیترین و مهمترین بخشهای این تحقیق محسوب میشود.
در این فصل ابتدا دادهها با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد تا عوامل شکلدهنده متغیرهای تحقیق شناسایی گردد سپس ساختار عاملی شناسایی شده مبنای تعریف فرضیات قرار میگیرد که تایید روابط بین متغیر و عوامل را نشان میدهد. آزمون این فرضیات از طریق نرم افزار لیزرل صورت میگیرد.همچنین در آزمون فرضیهها از آزمون t یک نمونهای و سطح معنیداری به منظور بررسی فروض اصلی پژوهش استفاده شده است.
۴٫۲٫ آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت،شغل، سن و میزان تحصیلات می‌شود همچنین جداول و نمودار های مربوطه در پیوست ارائه شده است.
جدول ۱٫۴ مشخصات دموگرافیک نمونه مورد بررسی

متغیر گروه فراوانی درصد
جنسیت مرد ۲۷۹ ۴/۷۶
زن ۸۶ ۶/۲۳
سن کمتر از ۲۵ سال ۷۶ ۸/۲۰
بین ۲۶ تا ۳۵ سال
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir