تحقیق دانشگاهی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق …

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………۲۴
فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….۲۷
پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………۲۹
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………۳۰
بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….۳۱
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۳
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۳۴
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………۳۵
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۳۵
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۳۷
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۱
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….۴۳
بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………۴۳
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..۴۴
بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….۴۶
مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..۴۷
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………۴۸
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۴۹
بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..۵۰
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………۵۱
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۵۲
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………۵۵
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………۵۷
بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………۵۸
بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………۶۰
مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………۶۲
گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………۶۲
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….۶۳
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………۶۴
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….۶۵
بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..۶۵
بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………۶۷
گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….۶۸
بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….۶۸
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….۶۹
بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….۷۰
مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..۷۱
گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….۷۲
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۲