بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- …

بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….۷۳
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..۷۴
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۴
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۶
گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….۷۷
بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..۷۸
بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………۷۸
مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..۸۰
گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………۸۰
بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………۸۱
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۲
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….۸۳
بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..۸۳
بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..۸۵
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………۸۶
فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………۸۷
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………۸۸
مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………۸۹
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..۹۰
بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..۹۰
بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..۹۱
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….۹۶
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….۹۷
بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..۱۰۳
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..۱۰۳
بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..۱۱۱
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..۱۱۱
بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………۱۱۴
مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………۱۱۶
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..۱۱۶
بند اول: دلایل اخراج موجه……………………………………………………………………………………۱۱۷
بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….۱۱۸
بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….۱۱۹
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………۱۲۱
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن…………………………………………………………………………….۱۲۱
بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..۱۲۸
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………۱۳۲

این مطلب را هم بخوانید :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- ...