دسترسی به منابع مقالات : بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره- قسمت ۱۱

۰۱۲/۰-

۳۲۳

۴۱/۳۴

۰۱۴/۰

۰۱۵/۱۷

۰۹۸/۰-

۳۲۸

۴۲/۴۲

۰۵۶۸/۰

۳۶۵/۲۱

۰۲/۰-

۳۳۳

۴۶/۴۶

۰۰۹۴/۰-

۵۸۷/۲۴

۰۱۸/۰

۱-۴-۳-حلال
نوع حلال به کار رفته یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر حلالیت است. اختلاف حلالیت در حلال‌های مختلف ناشی از اختلاف در قطبیت حلالها، آپروتیک و پروتیک بودن حلالها، ضرایب دی‌الکتریک، توانایی تشکیل پیوندهای هیدوژنی و بینمولکولی و نوع پیوندهای بینمولکولی می باشد. در این تحقیق از حلال‌های آب و اتانول استفاده شد که در این حلالها میزان حلالیت به صورت زیر تغییر کرده است:
اتانول< آب
قطبیت حلالها تنها فاکتوری نیست که حلالیت تارتاریک اسید را در حلالها تعیین میکند. در شکل(۱-۵) ساختار شیمیایی تارتاریک اسید نشان داده شده است. شکل نشان میدهد که تارتاریک اسید شامل چهار گروه عاملی هیدروکسیل میباشد. شباهت ساختاری بین این اسید و الکلها به خاطر وجود این گروههای عاملی وجود دارد. حلالیت این اسید در الکلهای راستزنجیر با افزایش تعداد اتمهای کربن کاهش مییابد [۵۳].
۱-۴-۴- پیشبینی حلالیت با معادلات حالت
در این قسمت از روی دادههای تجربی حلالیت و معادلات حالت می توان حلالیت ترکیبات را در یک دمای خاص پیش‌بینی کرد.
۱-۴-۴-۱- معادله اپلبلات
برای بررسی همخوانی داده‌های تجربی حلالیت با داده‌های به‌دست آمده از معادله اپلبلات (معادله۱-۱۲)، از داده‌های تجربی و برنامه SPSS ضرایب ثابت معادله (A، B، C) به دست آمد. سپس از روی مقادیر ثابت به‌دست آمده مقادیر حلالیت تئوری در دماهای مختلف به دست آمد.
در معادله (۱-۱۳) X حلالیت، T دما بر حسب کلوین، A، B، C، پارامترها یا ثابتهای معادله هستند. در جدول (۱-۵) مقدار بهدستآمده برای این پارامترها در گستره دمایی (۱۵/۲۹۸ تا ۱۵/۳۳۳) درجه کلوین آورده شده است.
در شکل (۱-۷) دادههای تجربی و دادههای حاصل از این معادله رسم شده است.
(۱-۱۲)
Temprature (K)
Temperature (K)
Solubility (mole fraction)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.