تحقیق – بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره- قسمت ۱۲

شکل(۱-۷).حلالیت تارتاریک اسید در حلال های مختلف در محدوده ی دمایی ۱۵/۳۰۳ تا ۱۵/۳۳۳ کلوین. نقاط داده‌های تجربی و خطوط دادههای تئوری هستند. آب ، ٰ اتانول
جدول(۱-۵) . پارامترهای معادله اپلبلات برای تارتاریک اسید وخطاهای مربوط به حلالهای مختلف

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

Rmsd[19] C B A حلال
۰/۰۱۵۸ -۲۳/۹۱۵ -۱۱۲۸۹/۷۱۴ ۰۴۴/۱۷۲ آب
۰/۰۰۶۷ -۱۰۳/۱۳۴ -۳۶۹۲۷/۹۸ ۷۰۸/۴۹۰ اتانول

۱-۴-۵- محاسبه خطای اندازهگیری
پیش‌بینی حلالیت با استفاده از معادلات حالت با خطا همراه است. برای به‌دست آوردن خطای موجود از معادله(۱-۱۳) استفاده می شود.
 
(۱-۱۳)
در معادله (۱-۱۳)، Nتعداد نقاط آزمایش، Xexp کسر مولی حلالیت به دست آمده از آزمایشها و Xcal کسر مولی محاسبه شده از معادلات حالت میباشد. در جدول (۱-۵) ثابت‌های معادله و خطاهای بین داده‌های تجربی و تئوری قرار داده شده است.
۱-۴-۶- نتیجهگیری
در این تحقیق حلالیت تارتاریکاسید در حلالهای اتانول و آب اندازهگیری شده است. در روش وزن سنجی قسمتی از نمونه همراه با حلال در طی آزمایش تبخیر شده و خطا ایجاد میشود. اما روش اسپکتروسکوپی روشی سریع است و خطای حاصله را به همراه ندارد. اندازه گیری جذبی ترکیباتی چون تارتاریکاسید در ناحیه UV از حساسیت پایینی برخوردار بوده است. در این روش از ترکیبات دارای خواص رزونانس پلاسمون سطحی (نانوذرات نقره) که حساسیت جذبی بالایی در ناحیهی مرئی- فرابنفش (در ۴۰۰ نانومتر) دارند ، حلالیت تارتاریک اسید به صورت غیر مستقیم اندازهگیری شد.
از داده‌های تجربی به‌دست آمده و معادلهی اپلبلات برای محاسبه داده‌های تئوری استفاده شد که نتایج حاصل از معادله ی اپلبلات با داده های آزمایشگاهی تطابق خوبی داشت. نتایج نشان داد که حلالیت تارتاریک اسید در حلالهای فوق با افزایش دما افزایش یافته است و میزان حلالیت برای تارتاریک اسید در آب بیشتر از اتانول به دست آمد.
بخش دوم