بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره- قسمت ۲۶

۷۹۲۱/۰

۲

۵۸۴/۱

Pure Error

۱۶

۰۲۳/۲۶۱۱

Tptal SS

R-sqr=0.97849
Adj:0.95083

شکل (۲- ۷). نمودار پارتو پلات: یک خط با سطح اطمینان ۵% می دهد هر فاکتوری که بعد از این خط قرارگیرد معنیدارست.
شکل (۲-۷) نمودار پارتو پلات را نشان میدهد. مطابق این شکل و جدول (۲-۷) ترمهای ۱L by 2L و (۲)PH(L) و ۲L by 3L وPH (Q) معنیدار نیستند و در پاسخ آزمایشات تاثیر ندارند.
شکل(۲-۸) دادههای پیشبینیشده در مقابل دادههای مشاهدهشده را نشان میدهد. مقدار R2 برای این خط برابر ۹۷۸۴۹/۰ میباشد. این مقدار بالای R2 نشاندهنده همخوانی خوب مدل با دادههای آزمایشگاهی میباشد.
شکل(۲-۸). نمودار مربوط به مقادیر پیشبینیشده در مقابل مقادیر مشاهدهشده.
شکل (۲-۹) اثر فاکتورهای موثر در حذف رنگ کونگورد را به طور جداگانه نشان میدهد. مستطیلهای پایین دادههای تئوری و مستطیلهای بالا دادههای تجربی را نمایش میدهند. تطابق خوبی بین دادههای تئوری و دادههای تجربی وجود دارد. همانطور که در شکل مشاهده میشود با افزایش مقدار نمک و مقدار حلال درصد حذف رنگ افزایش یافته و با کاهشpH میزان حذف رنگ افزایش مییابد. در توجیه عدد به دست آمده برای pH میتوان گفت که در این pH اسیدی برابر ۳ ، کونگورد که یک رنگ آنیونی میباشد به فرم خنثی درآمده و لذا در این pH تمایل آنالیت مورد نظر به فاز آلی بیشتر شده و درصد حذف رنگ افزایش مییابد. در بالاترین مقدار نمک به کار رفته، بالاترین درصد حذف رنگ را داریم. افزایش مقدار معینی از نمک سبب ایجاد اثر salting out میشود. در این اثر مقدار الکترولیت اضافه شده (نمک) متناسب با مقدار غیرالکترولیت رسوب داده شده است. یعنی با افزایش مقدار نمک ، حلالیت غیرالکترولیت (رنگ) در آب کاهش مییابد. به همین دلیل با افزایش مقدار نمک، انتقال رنگ کونگورد به فاز آلی افزایش یافته و در مقدار ۳ گرم برای نمک دیپتاسیمهیدروژنفسفات حذف رنگ به بالاترین میزان رسیده، پس این مقدار به عنوان مقدار بهینه برای نمک انتخاب شد. با افزایش مقدار حلال نیز میزان حذف رنگ افزایش پیدا کرده زیرا با افزایش حجم حلال، ظرفیت آن برای پذیرش مولکولهای رنگ افزایش مییابد. بنابراین بالاترین مقدار استفاده شده یعنی ۸/۰گرم به عنوان مقدار بهینه برای حلال انتخاب شد.
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Share