بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره- قسمت ۵

۱-۱-۲-۶- 
نقره عنصر براق فلزی میباشد و در موقعیت چهل و هفتم جدول تناوبی قرار گرفته و با نماد Ag که از کلمه Argentum میآید، نشان داده میشود. نقره خالص دارای بالاترین هدایت الکتریکی و گرمایی در بین تمامی عناصر میباشد. همراه با طلا، که از عناصر کمیاب و گرانبها هستند نقره بهطور گسترده ای در تاریخ بشر برای هزاران سال بهکار برده شده است. نقره قادر است۶۵۰ نوع بیماری را که ناشی از میکروارگانیسمهامیباشد، از بین ببرد. از جمله کاربردهای نقره می توان به جواهرات، ابزار آشپزخانه، پول، آلیاژهای دندانی، عکاسی و غیره اشاره کرد. در میان کاربردهای بسیار زیاد نقره، استفاده از خاصیت ضدعفونیکنندگی آن برای مقاصد بهداشتی و پزشکی قابل توجه و اهمیت میباشد اگرچه تا به حال مکانیزم عمل آن به طور کامل درک نشده است [۴۰].
امروزه نقره فلزی به شکل ذراتی با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر تولید شده است که آنها را نانو ذرات نقره یا نانو نقره مینامند. در شکل (۱-۴) تصویر TEM از نانونقره نشان داده شده است. این ذرات خواص غیر معمول فیزیکی وشیمیایی و فعالیتهای بیولوژیکی از خود نشان میدهند. با انجام فعالیتهای تحقیقاتی وسیع، بهکار بردن نانونقره به ویژه در حوزه سلامتی بهصورت گستردهای گسترش یافته است. با توجه به گزارشهای تحقیقاتی، نانونقره به عنوان یکی از مقولههای تولید که بهسرعت در بازار و صنعت نانوتکنولوژی رشد میکند نمایان شده است. هنوز فعالیت آنتی باکتریالی قوی جهتگیری اصلی برای گسترش محصولات نانونقره میباشد [۴۱] .
شکل(۱-۴). تصویری TME از نانوذرات نقره
گستره وسیعی از این محصولات در بازار وجود دارد به عنوان مثال در زمینه پزشکی پوشش روی زخم، ابزارهای جراحی و پروتزهای استخوان با نانونقره پوشش داده میشوند. در زندگی روزمره مشتریها ممکن است از اسپریهای حاوی نانونقره، شویندههای لباس، خالص سازی آب و رنگ دیوار حاوی نانونقره استفاده کنند. نانو نقره همچنین در نساجی برای تهیه لباس، لباسهای زیر و جوراب وارد شده است. ماشینهای لباسشوییای وجود دارند که با تکنولوژی نانونقره کار میکنند. تخمین زده شده است که در بخش پزشکی و حفظ سلامت، از میان تمام مواد نانویی، کاربرد نانونقره در بالاترین درجه تجاری شدن قرار دارد [۴۲].
۱-۱-۲-۷-روشهای سنتز نانونقره در فاز محلول
روشهای مختلفی برای سنتز نانوذرات نقره استفاده شده اند که میتوان احیای شیمیایی یونهای نقره در محلولهای آبی یا غیرآبی، روشهای بر پایه بستر، احیای الکتروشیمیایی، احیا به کمک امواج اولتراسونیک، احیای فتوکاتالیتیکی یا احیا توسط تهییج نوری، سنتز به کمک امواج ریز موج، احیای تابشی، روش میکرو امولسیون، احیای بیوشیمیایی و … را نام برد [۴۳].
مهمترین نکته در سنتز نانوذرات نقره جلوگیری از کلوخه شدن و به هم چسبیدن این نانو ذرات در طول سنتز و نگهداری آنها میباشد. معمولاً از مواد آلی خاصی نظیر مواد فعال سطحی مثل سورفکتانتها، پلیمرها و لیگاندهای پایدارکننده برای اثرناپذیر ساختن ذرات برای جلوگیری از تودهای شدن آنها استفاده میشود. ترکیبات آلی میتوانند از بههمچسبیدن نانوذرات ممانعت کنند و اجازه دهند تا نانوذرات جدا از هم تولید شوند. مواد پلیمری هم معمولاً به عنوان عوامل محافظتکننده برای جلوگیری از انباشتگی از طریق برهمکنش آنها با نانوذرات کوچک استفاده میشوند. انتخاب عوامل محافظتکننده یکی از فاکتورهای اساسی در تهیه نانوذرات میباشد. به دلیل اینکه فرایندهای رشد نانونقره توسط پایدارکننده ها قابل کنترل میباشد امکان دستکاری در شکل و سایز نانوذرات نقره به وسیله انتخاب پایدارکنندههای متفاوت وجود دارد.
پس عوامل محافظتکننده مختلفی جهت بهدستآوردن اشکال مختلف نانوذرات نقره برای کاربرد هدف امکانپذیر است [۴۳].
احیای شیمیایی یکی از روشهای تولید نانوذرات میباشد اما دارای یک اشکال عمده است. واکنشگرها و سیستم واکنشی از عوامل شیمیایی سمی میباشند که میتوانند به عنوان یک تهدید برای محیط زیست و سلامتی مطرح باشند. به منظور غلبه بر محدودیتهای احیای شیمیایی و اثر ناپذیرکردن نانوذرات در مقابل تودهایشدن روشهای مختلفی استفاده شده است.
۱-۱-۲- ۸- خصوصیات نانونقره:
تاثیر بسیار زیاد
تاثیر سریع
غیرسمی
غیرمحرک برای بدن
غیرحساسیتزا
قابلیت تحمل شرایط مختلف (پایداری زیاد)
آب دوست بودن
سازگاری با محیط زیست
مقاوم در برابر حرارت
عدم ایجاد و افزایش مقاومت و سازگاری در میکروارگانیسم
از دیگر قابلیتهای نانونقره، اضافه شدن به الیاف، پلیمر، سرامیک، سنگ، رنگ و… ، بدون تغییر دادن خواص ماده است.
محلولهای نانو نقره از یونهای نقره در اندازههای ۱۰۰-۱۰ نانومتر تشکیل شدهاند و در مقایسه با محلولهای دیگر پایداری بیشتری دارند. یونهای نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارند و تأثیر بیشتری برمحیط میگذارند [۴۱].
یکی دیگر از کاربردهای نانونقره، استفاده از آن به عنوان ترکیبی که از خود خاصیت رزونانس پلاسمون سطحی نشان میدهد، است. برای اندازهگیری شناساگرهایی که در ناحیه طیفی مرئی- فرابنفش حساسیت جذبی پایینی دارند.
فصل دوم
مروری بر کارهای انجام شده
۱-۲-۱- اهمیت و کاربرد تارتاریک اسید
اسیدتارتاریک( C4H6O6) یک اسید آلی بلورین است .که در فارسی به نام جوشترش معروف است. این اسید کریستالهای سفید دارد و نمک آن تارتارات نامیده میشود.
این اسید دارای وزن مولکولی ۱۵۰٫۰۸۷ گرم بر مول و نقطه ذوب ۱۷۴ -۱۷۱ درجهسانتیگراد و چگالی ۱٫۷۹ گرم بر میلیلیتر میباشد. این اسید یکی از گستردهترین اسیدهایی است که از گیاهان به دست میآید که در بسیاری از گیاهان مانند انگور، موز و تمرهندی وجود دارد. اسید تارتاریک ترشتر از اسید سیتریک است و خاصیت ضداکسایشی مواد ضداکسایش را تشدید میکند. در صنایع غذایی از این اسید برای تهیه آشامیدنیهایی با طعم انگور و نیز برای ساختن ژلهها و افزودن به گرد نانوایی استفاده میشود. این اسید همچنین در رنگرزی، عکاسی و طب مصرف دارد [۴۴].
 
شکل(۱-۵). ساختار شیمیایی تارتاریک اسید
۱-۲-۲- مروری بر کارهای انجام شده
در جدول (۱-۱) مروری بر کارهای انجام شده در بررسی حلالیت برخی ترکیبات در حلالهای مختلف و محدوده دمایی کار شده، آورده شده است
جدول (۱-۱). مروری بر کارهای انجام شده در حلالیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

پژوهشگر سال ترکیب مورد بررسی حلال های بررسی شده