سایت مقالات فارسی – بررسی حلالیت تارتاریک اسید با استفاده از نانو ذرات نقره

جدول (۱-۱) مروری بر کارهای انجام شده در حلالیت…………………………………………………………۲۱
جدول(۱-۲) لیست مواد مصرف شده در بررسی انحلال تارتاریک اسید……………………………………….۲۳
جدول (۱-۳) خواص فیزیکی حلال های استفاده شده در بررسی حلالیت تارتاریک اسید………………….. ۲۳
جدول (۱-۴) کسر مولی بدست آمده از حلالیت تارتاریک اسید در حلال های آب، اتانول …………………۲۷
جدول(۱-۵) پارامترهای معادله اپلبلات برای تارتاریک اسید وخطاهای مربوط به حلالهای مختلف……….. ۲۹
جدول (۲-۱) مروری بر کارهای انجام شده در حذف رنگ…………………………………………………….۴۹
جدول (۲-۲) لیست مواد مصرف شده برای حذف رنگ کونگو رد…………………………………………….۵۱
جدول (۲-۳) تاثیر نوع نمک بر میزان حذف رنگ کونگورد……………………………………………………۵۶
جدول (۲-۴) کدگذاری متغیرها…………………………………………………………………………………..۵۷
جدول(۲-۵) آزمایشات طراحی شده با استفاده از نرمافزار طراحی آزمایش و پاسخ مربوط به آنها………….۵۸
جدول (۲-۶) ضرایب رگرسیون مدل چند جملهای………………………………………………………………۵۹
جدول(۲-۷) آنالیز واریانس دادهها………………………………………………………………………………..۶۰
جدول (۲-۸) شرایط بهینه به دست آمده از نرمافزار طراحی آزمایش برای حذف رنگ کونگورد……………۶۴
جدول(۲-۹) دادههای مربوط به منحنی کالیبراسیون………………………………………………………………۶۷
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل(۱-۱) مراحل شماتیک روش سنتزی…………………………………………………………………………..۹
شکل(۱-۲) شمایی از رزونانس پلاسمون سطحی در نانوذرات………………………………………………………..۱۴
شکل (۱-۳) شمایی ازایجاد رزونانس پلاسمون سطح در نانوذرات فلزی……………………………………………..۱۵
شکل(۱-۴) تصویری TEm از نانوذرات نقره……………………………………………………………………..۱۷
شکل(۱-۵) ساختار شیمیایی تارتاریک اسید……………………………………………………………………….۲۰
شکل(۱-۶) تغییر شدت پیک نانو نقره پس از افزودن تارتاریک اسید…………………………………………….۲۵
شکل(۱-۷) حلالیت تارتاریک اسید در حلال های مختلف در محدوده ی دمایی ۱۵/۳۰۳ تا ۱۵/۳۳۳………..۲۹
شکل (۲-۱) کاتیونها وآنیونهای متداول که در سنتز مایعات یونی به کار می روند……………………………۳۳
شکل(۲-۲) تئوری آبپوشی………………………………………………………………………………………..۴۱
شکل(۲-۳) تئوری دو قطبی آب…………………………………………………………………………………….۴۳
شکل(۲-۴)تئوری فشار درونی………………………………………………………………………………………۴۵
شکل(۲-۵)ساختار شیمیایی کونگورد………………………………………………………………………………۴۸
شکل(۲-۶) درصد حذف رنگ کونگورد برای نمکهای مختلف……………………………………………….۵۶
شکل (۲- ۷)نمودار پارتو پلات……………………………………………………………………………………..۶۱
شکل(۲-۸) نمودار مربوط به مقادیر پیشبینیشده در مقابل مقادیر مشاهدهشده………………………………….۶۲
شکل(۲-۹) اثر جداگانه فاکتورهای مؤثر در حذف رنگ کونگورد……………………………………………. ۶۳
شکل(۲-۱۰) برهمکنش میان میزان حلال آلی و pH، مقدار نمک ثابت………………………………………..۶۵
شکل(۲-۱۱) برهمکنش میان میزان حلال آلی و مقدار نمک در pH ثابت……………………………………..۶۵
شکل(۲-۱۲) برهمکنش میان pH و مقدار نمک، میزان حلال آلی ثابت………………………………………..۶۶
شکل(۲-۱۳)منحنی کالیبراسیون…………………………………………………………………………………….۶۷
شکل(۲-۱۴)نمایش آزمایشهای مربوط به بررسی اثر غلظت…………………………………………………….۶۸
بخش اول
حلالیت تارتاریک اسید
فصل اول
مقدمه و تئوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Share