بررسی رابطه رفتار مدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری در آموزگاران اداره آموزش و پرورش سرچهان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷- قسمت ۱۲

ابزار تحقیق‌
در پژوهش‌ حاضر, برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه‌ زیر استفاده‌ شده‌ است‌ که‌ عبارتند از:
الف:پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی
ب:پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
۱)پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی
این پرسش نامه که برای سنجش رفتار مدنی معلمین مورد استفاده قرار گرفته است ، توسط پودساکف[۹۹] ، مکنزی[۱۰۰] ، مورمن و نییر[۱۰۱] در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است و برای اولین بار توسط شُکر کن و نعامی (۱۳۸۰ ) ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . این پرسش نامه حاوی ۲۴ ماده میباشد و توسط مدیران مدارس تکمیل میگردد . در مقابل هر ماده ۵ گزینه کاملاً موافقم ، موافقم ، نظری ندارم ، مخالفم و کاملاً مخالفم وجود دارد و مدیران در هر جمله یکی از گزینه ها را انتخاب کنند . این پرسش نامه ۵ حیطه مربوط به رفتار مدنی معلمین را میسنجد که تعداد و ماده های هر حیطه عبارت اند از : وظیفه شناسی(۵ ماده) ، ادب و مهربانی(۵ ماده) ، نوع دوستی (۳ماده) ، مردانگی(۶ ماده) که همهی ماده های این حیطه به طور معکوس نوشته شدهاند) و فضیلت(۵ ماده) . پودساکف ، مکنزی ، مورمن و نییر (۱۹۹۰) ضرایب پایایی حیطه های مختلف را به روش آلفای کرونباخ به دست آوردند . که برای : وفاداری ۸۴/۰ پیروی۸۸/۰ مشارکت اجتماعی ۶۸/۰ مشارکت حمایتی۸۶/۰ مشارکت کنشی۷۵/۰، همچنین اعتبار محتوایی برای هر یک از حیطه ها را بدین صورت بیان کرده اند: وفاداری ۷۸/۰، پیروی از مقررات ۸۳/۰، مشارکت اجتماعی ۷۲/۰، مشارکت حمایتی ۸۷/۰، مشارکت کنشی ۷۳/۰ (مرادی،۱۳۸۶).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این پژوهش نیز پایایی با روش بازآزمایی بر روی ۳۰ نفر با فاصله زمانی یک ماهه انجام گرفت که ضریب الفای کرونباخ ۸۵/۰ بدست آمده است .برای بدست آوردن روایی این پرسش نامه از روایی صوری استفاده شده به این ترتیب که ، از ۱۵ نفر از اساتید و متخصصان خواسته شد که هر سؤال را بخوانند و مشخص کنند که آیا هر سؤال میتواند شاخصی برای سنجش رفتار مدنی معلمین باشد . که بعد از بررسی نظرات پاسخ دهندگان ، سؤالاتی که به میزان ۷۰ درصد مورد توافق قرار گرفته بود ، انتخاب شدند .
۲)پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
این پرسشنامه بر اساس هشت مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری توسط قاسم زاده (۱۳۸۴)تهیه شده است که عبارتند از:
۱- روابط انسانی در محیط کاری سوالات ۱ تا ۱۱
۲- امنیت شغلی سؤالات ۱۲ تا ۱۶
۳- پیشرفت شغلی سؤالات ۱۷ تا ۲۲
۴- مشارکت سؤالات ۲۳ تا ۲۶
۵- رعایت حقوق و منزلت انسانی سؤالات ۲۷ تا ۳۰
۶- توازن بین کار و زندگی سؤالات ۳۱ تا ۳۷
۷- تعهد کاری سؤالات ۳۸ تا ۴۶
۸- مسائل مالی و رفاهی سؤالات ۴۷ تا ۵۳
برای نمره گذاری پرسشنامه از طیف لیکرت ۱ تا ۵ استفاده شده است بدین ترتیب که:
(کاملا مخالفم=۱، مخالفم=۲، تا حدی موافقم=۳، موافقم=۴، کاملا موافقم=۵).
البته نمره گذاری در سؤالات ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۳۱، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۴۲،به صورت معکوس می باشد.
بدین ترتیب که: (کاملا مخالفم=۵، مخالفم=۴، تا حدی موافقم=۳، کاملا موافقم=۱)
جهت سنجش پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری اشرف الملوک، کامرانی (۱۳۸۶)از طریق آلفای کرونباخ، تعداد ۳۰ پرسشنامه به صورت تصادفی بین نمونه ی منتخبی از جامعه آماری توزیع کرده که ضریب پایایی آن را ۹۵/. به دست آورد که در سطح آلفای ۵% (۵%a=) معنا دار می باشد. ضریب پایایی آن در تحقیقی توسط قاسم زاده(۱۳۸۴) نیز ۹۵/. بوده است. در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با ۹۳/۰ و ۷۵/۰ بود, که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده می باشد.
در پژوهش حاضر جهت سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از شواهد اعتبار مرتبط با محتوا یا اعتبار صوری استفاده شده است. روایی این پرسشنامه قبلاً در تحقیق قاسم زاده(۱۳۸۴) توسط چندین نفر از متخصصین مشاوره شغلی تایید گردیده است. همچنین پرسشنامه کیفیت زندگی کاری در تحقیق های یوسفی (۱۳۸۵) با عنوان عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان و پورکبیریان (۱۳۸۶)با عنوان بررسی سازگاری شغلی و کیفیت زندگی کاری بیماران وسواس در محیط های همخوان با علاقه و ناهمخوان و نیز کامرانی (۱۳۸۶) با عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان کارکنان ذوب آهن اصفهان استفاده گردیده است.
روش اجرا
پس از مشخص شدن اعضای نمونه و هماهنگی با مسؤلین اداره آموزش و پرورش، طبق برنامه ریزی قبلی، محقق به مدارس دارای اعضای نمونه مراجعه و پس از برقراری ارتباط و کاهش حساسیت آزمودنی ها راجع به پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و دلایل انتخاب آنها در نمونه، توضیحات لازم از سوی محقق راجع به نحوه تکمیل پرسشنامه ها ارائه گردیده و سعی شد فضایی به وجود آید که آزمودنی ها به صورت واقعی و به دور از هر گونه اضطراب و تشویشی پاسخ دهند. آموزگاران در هنگام استراحت بعد از کلاس درس با در اختیار داشتن زمان کافی به تکمیل کردن پرسشنامه ها پرداخته و آنها را درون صندوقی که از قبل تهیه شده و در مکان مناسبی در دفتر مدرسه گذاشته شده بود، می انداختند و مدیر صندوق حاوی پرسشنامه ها را بدون هیچ گونه دستکاری به محقق ارجاع می دادوپرسشنامه رفتارمدنی سازمانی توسط مدیران جهت آموزگاران تکمیل وارجاع شد. در خاتمه از همکــــاری مدیران و آموزگاران مدارس انتخاب شده تقدیر و تشکر به عمل آمد.
روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده شده است :
۱_ روش های ‌آمار ‌توصیفی مانند محاسبه فراوانی, درصد, میانگین، انحراف معیار.
۲ـ ضریب همبستگی پیرسون (فرضیه های ۱، ۱-۱ ، ۲-۱ و۲ ،۱-۲،۲-۲،۳-۲،۴-۲،۵-۲،
۶-۲،۷-۲،۸-۲)
۳- روش های آلفای کرونباخ و تنصیف جهت محاسبه ضرایب پایایی
جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری «SPSS» نسخه شانزدهم استفاده شده است. برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری ۰۵/۰=a در نظر گرفته شده است.
مقدمه
دراین فصل ابتدا جداول آماری تنظیم و داده های به دست آمده از نمونه توصیف وتشریح گردیده آنگاه فرضیات تحقیق به آزمون گذاشته و وضعیت معنی داری داده های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی ، نمودار ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده می کنیم .
نتایج تحلیلهای مربوط به آمارتوصیفی
قبل از ارائه آمار استنباطی و بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی وضعیت ظاهری متغیرهای پژوهش را توصیف خواهیم کرد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *