فایل – بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

۱۰۰

۴٫ پس از زایمان طبیعی افتادگی مثانه و رحم ایجاد می‌شود.

درصد

۶/۲۳

۷/۳۴

۲۰

۱۵

۷/۶

۱۰۰

۵٫ پس از زایمان طبیعی بدن سریعتر به حالت قبل برمی‌گردد.

درصد

۷/۲۱

۲/۳۴

۶/۹

۴/۲۴

۱/۱۰

۱۰۰

۴-۳-۵ فردگرایی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند
چنان‌چه در بحث تعاریف عملیاتی مفهوم فردگرایی بدان پرداختیم، برای سنجش این مفهوم شش گویه در نظر گرفته‌ایم. بررسی حاصل نشان می‌دهدکه در میان پاسخگویان موافق و کاملاً موافق، ۰/۷۹ درصد بیان نمودند که هر چند با دیگران مشورت می‌کنند اما فکر می‌کنند در نهایت خودشان بهتر می‌توانند تصمیم‌گیری کنند، ۰/۷۵ درصد علاقه دارند کارهایی را که خود فکر می‌کنند درست است انجام دهند به جای اینکه صرفاً کارهایی را انجام دهند که مورد تحسین دیگران باشند، ۳/۶۸ درصد ترجیح می‌دهند به گونه‌ای فکر کنند و تصمیم‌گیری کنند که به نتیجه دلخواه خود برسند تا اینکه نگران واکنش دیگران باشند، ۴/۷۴ درصد هدف‌های زندگیشان را خود تعیین می‌کنند تا اینکه دیگران آنها را تعیین کنند، ۶/۷۶ درصد هم بیان کردند هر کس باید تا جایی که ممکن است در زندگی‌اش مستقل از دیگران باشد، ۹/۵۷ درصد عواطف و احساساتشان را به دیگران آزادانه و بی‌پروا بیان می‌کنند.
با بررسی گویه‌های فردگرایی مشخص شد باور رایج در بین زنان که تصمیم سزارین داشتند این بود که “با اینکه با دیگران مشورت می‌کنند ولی در نهایت خود بهتر تصمیم‌گیری می‌کنند” حدوداً ۷۹ درصد این باور را داشتند، سپس”هر کسی باید در زندگیش مستقل از دیگران باشد” حدوداً ۷۶ درصد به این باور بودند. ۷۵ درصد با این گویه موافق بودند که علاقه دارند کارهایی را که خودشان فکر می‌کنند درست است انجام دهند به جای اینکه صرفاً کارهایی را انجام دهند که مورد تحسین دیگران باشند. و از دیگر باور رایج در بین زنان این بود که آن‌ها هدف‌های زندگیشان را خود تعیین می‌کنند تا این‌که دیگران آنها را تعیین کنند، حدوداً ۷۴ درصد با این گویه موافق بودند .
جدول شماره.۴-۱۷ توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های فردگرایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

گویه‌ها کاملاً‌موافقم