بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار …

۴-۳-۶ نقش پزشک در تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی زنان باردار
چنان‌چه در بحث تعاریف عملیاتی مفهوم نقش پزشک بدان پرداختیم، برای سنجش این مفهوم شش گویه در نظر گرفته‌ایم. بررسی حاصل نشان می‌دهدکه در میان پاسخگویان موافق و کاملاً موافق، ۶/۴۶ درصد با مشورت با پزشک خود تصمیم‌شان از سزارین به طبیعی تغییر کرد، ۳/۱۴ درصد با مشورت با پزشک خود تصمیم‌شان از طبیعی به سزارین تغییر کرد، ۸/۲۸ درصد عنوان کردند پزشک در تصمیم‌شان برای نوع زایمان نقشی نداشته است اما ۷/۵۶ درصد با همین گویه که پزشک در تصمیم‌شان برای نوع زایمان نقش نداشته مخالف و کاملاً مخالف بودند، ۴/۴۴ درصد پزشک و یا ماما برای سلامت نوزاد به آنها توصیه اکید کردند که زایمان سزارین داشته باشند، ۱/۴۴ درصد هم بیان کردند پزشک و یا ماما برای سلامتی خودشان، به آن‌ها توصیه اکید کردند تا سزارین داشته باشند، ۴/۴۳ درصد بیان کردند که اغلب پزشکان توصیه به انجام سزارین می‌کنند.
با بررسی گویه‌های نقش پزشک مشخص شد که اغلب پاسخگویان حدوداً ۵۶ درصد، معتقد بودند پزشک در تصمیم آن‌ها برای انتخاب سزارین نقش داشته است. و حدوداً ۴۶ درصد با مشورت با پزشک تصمیمشان از زایمان طبیعی به سزارین تغییر کرده است، حدوداً ۴۴ درصد اظهار داشتند که پزشک برای سلامتی خود و همچنین فرزندشان به آن‌ها توصیه کرده است که سزارین کنند. پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که اکثر پزشکان به دلایل مختلف زنان باردار را به سزارین ترغیب می‌کنند، و پزشک در انجام سزارین نقش پررنگی را ایفا می‌کند.
جدول شماره ۴-۱۸ توزیع پاسخگویان بر حسب گویه‌های نقش پزشک

گویه‌ها کاملاً‌موافقم موافقم بی‌نظرم مخالفم کاملاًمخالفم بی‌جواب جمع
۱٫ با مشورت با پزشک خود تصمیم من از سزارین به طبیعی تغییر کرد. درصد ۱۸ ۶/۲۸ ۴/۲۰ ۷/۱۹ ۳/۱۳ ۱۰۰
۲٫ مشورت با پزشک خود تصمیم من از طبیعی به سزارین تغییر کرد. درصد ۷/۲ ۶/۱۱ ۲/۱۹ ۵/۳۴ ۰/۳۲
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.