مقاله – بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان باردار شهر …

۶٫ اغلب پزشکان توصیه به انجام سزارین می‌کنند.

درصد

۲۰

۴/۲۳

۹/۲۱

۴/۲۱

۳/۱۳

۱۰۰

۴-۴ آمار استنباطی
آمار توصیفی تنها می‌تواند تصویری از جامعه مورد مطالعه ارائه دهد اما قادر به بیان روابط بین متغیرها و تبیین متغیرهای وابسته نیست. زیرا در این سطح محقق در هر مرحله تنها با یک متغیر سرو کار دارد. اما محقق در تحقیقات اقتصادی اجتماعی عمدتاً به دنبال تحلیل و تبیین داده‌ها و متغیرهای مورد نظر می‌باشد. به همین دلیل سعی می‌کند با استفاده از آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها، تفاوت موجود بین گروه‌های مورد مطالعه و یا تبیین متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل و غیره بپردازد. در این سطح تحلیل، محقق با بیش از یک متغیر سروکار دارد که برای تبیین آن‌ها از آزمون آماری مختلف که هر یک تحت شرایط خاص به کار گرفته می‌شود استفاده می‌شود (کلانتری، ۱۳۹۱:۹۷).
اکنون به آزمون دو متغیره می‌پردازیم.
۴-۴-۱ رابطه وضعیت اشتغال با تصمیم نوع زایمان
فرضیه اول: زنانی که شاغل هستند نسبت زنانی که شاغل نیستند، بیشتر اقدام به سزارین می‌کنند.
نتایج حاصل از آزمون کای دو و V کرامر حاکی از آن است که میان دو متغیر وضعیت اشتغال با تصمیم نوع زایمان رابطه معناداری وجود ندارد. چنان چه ارقام مندرج در جدول زیر نشان می‌دهد ۵/۱۷ درصد از زنانی که به صورت تمام وقت و نیمه وقت مشغول به کار بودند تصمیم به زایمان طبیعی داشتند، و ۵/۸۲ درصد از این زنان تصمیم سزارین را داشتند. ۲/۲۶ درصد از زنان خانه‌دار تصمیم زایمان طبیعی را داشتند و ۸/۷۳ درصد از این زنان تصمیم سزارین داشتند. در کل درصد از زنان نمونه‌ی ما ۷۵/۸۵ درصد خانه‌دار بوده و تنها ۲۵/۱۴درصد از آنها شاغل محسوب می‌شدند. در این رابطه آزمون کای‌دو برابر ۵۵۲/۲ درصد و سطح معناداری ۲/۰ است که این مطلوب نیست، پس این رابطه رد شده است؛ زیرا سطح معناداری حاصل بیش از ۰۵/۰ است و همچنین نتایج آزمون V کرامرز برابر با ۸/۰ است و سطح معناداری آن ۲/۰ است پس این رابطه رد شده است (۲/۰S=).
جدول شماره ۴-۱۹: توزیع تصمیم نوع زایمان پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Share
کل تصمیم زایمان طبیعی تصمیم سزارین p-value
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد ۲۷۹/۰