بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان …

۲۱۸

بیشتر از ۱ میلیون تومان

۱۰۰

۵۹

۲/۱۰

۶

۸/۸۹

۵۳

X2=62.319 V=0.396
۴-۴-۴ رابطه وضعیت سن فرزندآوری با تصمیم نوع زایمان
فرضیه چهارم: بین سن فرزندآوری و انتخاب سزارین رابطه وجود دارد.
این تحلیل را در بین زنانی که اولین فرزند خود را باردار هستند و هم زنانی که دومین فرزند خود را باردار هستند، انجام شده است تا مقایسه دقیق‌تری انجام داده باشیم. بررسی آماری نشان می‌دهد میانگین سن پاسخگویانی که فرزند اول خود را باردار هستند و تصمیم سزارین دارند برابر با ۵۸/۲۶ و در میان آن‌هایی که قصد زایمان طبیعی دارند برابر با ۷۷/۲۶ است. یافته‌های به‌دست آمده همچنین حاکی از آن است که آماره t برابر ۵۲/۰t= و سطح معناداری حاصل ۶/۰ S=است که مطلوب نیست. پس این فرضیه تأیید نمی‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سن پاسخگویانی که نخستین فرزند خود را باردار بودند برحسب قصد زایمان در میان زنان مورد مطالعه تقریباً یکسان است. در مورد زنانی که فرزند دوم خود را باردار هستند نیز به همین صورت است، میانگین سن زنانی که تصمیم سزارین داشتند برابر با ۱۴/۲۸ و زنانی که تصمیم زایمان طبیعی داشتند برابر ۰۴/۲۸ سال بود و آماره‌ی t برابر ۹/۰ و سطح معناداری حاصل ۱/۰ است پس مطلوب نیست و این فرضیه رد می‌شود.
جدول شماره ۴-۲۲ نتایج آزمون t پیرامون تصمیم روش زایمان بر حسب سن (زنانی که اولین فرزند خود را باردارند)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

Share
متغیر تعداد میانگین سن اولین فرزند آوری انحراف معیار آزمون آماری
زنانی که اولین فرزند خود را باردارند تصمیم سزارین ۱۴۶ ۰/۲۵ ۴۳/۴ ۵۲/۰t=
۶/۰ S=