تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات حوزه اردستان)- قسمت …

۳-۷-۱ آزمون t
آزمون t ، توزیع یا در حقیقت خانواده‌ای از توزیعها است که با استفاده از آنها فرضیه‌هایی را در باره نمونه در شرایط جامعه ناشناخته است، آزمون می‌کنیم. اهمیت این آزمون (توزیع) در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچکتر (حداقل ۲ نفر) اطلاعاتی در باره جامعه بدست آورد. آزمون t شامل خانواده‌ای از توزیعها است برخلاف آزمون z اینگونه فرض می‌کند، که هر نمونه‌ای دارای توزیع مخصوص به خود است، که شکل این توزیع از طریق محاسبه درجات آزادی[۹۱] مشخص می‌شود. به عبارت دیگر توزیع t تابع درجات آزادی است و هر چه درجات آزادی (d.F) افزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیکتر می‌شود. هرچه درجات آزادی کاهش یابد، پراکندگی بیشتر می‌شود. خود درجات آزادی نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هستند. هر چه تعداد نمونه بیشتر باشد بهتر است. از آزمون t می‌توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش‌های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد.
۳-۷-۲رگرسیون چندگانه
تحلیل رگرسیون چند متغیری روش تحلیل نیرومندی است که مورد انواع گوناگون مسائل تحقیقی، وسیعا قابل استفاده است. آنرا به طرز اثر بخشی میتوان در تحقیقات جامعه شناختی ، روان شناختی ، اقتصادی،سیاسی و آموزش و پرورش بکار برد. چه تحقیق، آزمایشی باشد و چه غیر آزمایشی ، می توان از آن استفاده کرد. می توان از آن هم با متغیرهای پیوسته و هم با متغیرهای طبق های ( یا رستهای) سودجست. می توان آن را با دو متغیر مستقل، سه متغیر مستقل، چهار متغیر مستقل یا بیشتر بکار برد، بی آنکه اساسا در شکل تحلیل ، تغییری حاصل شود. سرانجام این روش نه تنها همان کاری را می کند که تحلیل واریانس انجام می دهد – محاسبۀ مجموع مجذورات ، میانگین مجذورات و نسبتهای F بلکه فراتر هم می رود. تحلیل رگرسیون چند متغیری در واقع ابزار عمومی نیرومندی در دست دانشمندان علوم رفتاری است، مشروط بر آنکه استفاده از آن با دانش ، فهم ، و دقت همراه باشد.در واقع رگرسیون چند متغیری روشی است برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل ،X و یک متغیر وابسته Y .
۳-۸ جمع بندی فصل
فصلی که گذشت مشتمل یر هفت بخش بوده که به ترتیب شامل روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش گرداوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روشهای آماری جهت آزمون
فرضیههای میباشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه وتحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی ودسته بندی …ودرنهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.دراین فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و سازوکارهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.در این فصل، ابتدا داده های پژوهش که از طریق پرسشنامه گردآوری شده است، تحلیل میگردد. درابتدای مبحث به تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی شامل جنس، سن و تحصیلات، وضعیت تاهل و مدت زمانی که با بانک در ارتباط بودند اعضای نمونه جامعه آماری پرداخته میشود.
هدف این بخش، بررسی وضعیت، ترکیب و توزیع گروه های سنی، جنسیتی و تحصیلاتی، وضعیت تاهل و مدت زمان مشتری بانک بوده پاسخ گویان محترم میباشد. برای آزمون فرضها و آمار استنباطی، از روشهای آماری وآزمون های متفاوت با ا ستفاده ازنرم افزار spss، و برای آزمون پایایی سوالات پرسشنامه آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید.
۴-۲ تحلیل داده های جمعیت شناختی
۴-۲-۱ جنسیت
همان گونه که در شکل ۴-۱ نشان داده میشود تعداد مردان شرکت کننده در این پرسشنامه از تعداد زنان بیشتر،و۷۶٫۰۲%از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.
جدول(۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت به درصد(منبع:یافتههای تحقیق)

فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی
زن ۴۷ ۲۳٫۹۸/۰

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
Share