تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۴

تنها کسی که این مطلب را نقل کرده شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) در الامالی است. او میگوید:
قال أخبرنی أبوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، قال: حدّثنی أبی، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن صدقه، قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد‡ أن یعلمنی دعاء أدعو به فی المهمات، فأخرج إلیّ أوراقاً من صحیفه عتیقه، فقال: انتسخ ما فیها فهو دعاء جدّی علی بن الحسین زین العابدین‡ للمهمّات، فکتبت ذلک علی وجهه، فما کربنی شی، قط وأهمّنی إلاّ دعوت به، ففرّج الله همّی وکشف غمّی وکربی، وأعطانی سؤلی، وهو: اللّهم هدیتنی فلهوت… .[۴۰۶]
۳۱ـ منذر بن جُفیر[۴۰۷] بن حکیم عبدی
عربیِ اصیل است و پدرش از روات امام صادق† است.
آثار:
له کتاب
اساتید:
عبیدالله بن ولید وصافی.
شاگردان:
اسماعیل بن مهران، صفوان، محمد بن یحیی خنسی.[۴۰۸]
۳۲ـ اُذینه بن تسلمه (مسلمه) عبدی
شیخ طوسی او را در «باب من روی عن النبی†» آورده است.[۴۰۹]
۳۳ـ جارود بن بن عمرو بن حنش بن یعلی عبدی
شیخ او را در باب «من روی عن النبی†» آورده است.[۴۱۰]
۳۴ـ فُرات بن احنف عبدی
اهل رجال، او را غالی و کذاب خواندهاند.
طبقه:
شیخ او را در اصحاب علی بن الحسین† آورده است و از امام صادق نیز روایت میکند.[۴۱۱]
۳۵ـ بشر بن صلت عبدی
کوفی و ازاصحاب امام صادق† است.[۴۱۲]
۳۶ـ بکر بن محمد عبدی، عابد
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۱۳]
۳۷ـ رقید (رقیه) بن مصقله عبدی کوفی
شیخ او را در اصحاب امام باقر† آورده است.
اساتید:
امام باقر†، مصقله بن کرب بن رقبه.
شاگردان:
فُضَیل بن زبیر، ابراهیم بن عبدالحمید اسدی.[۴۱۴]
۳۸ـ نجم بن حطیم عبدی
برقی، او را غنوی کوفی دانسته است و از اصحاب امام باقر† محسوب میشود.[۴۱۵]
۳۹ـ سفیان بن سعید عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۱۶]
۴۰ـ شِریس بن أبو عماره عبدی
شیخ، او را کوفی و از اصحاب امام صادق† شمرده است.[۴۱۷]
۴۱ ـ عبدالأعلی بن زید ابو شاکر عبدی (العقدی)
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۱۸]
۴۲ـ عبدالواحد بن سلمه عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۱۹]
۴۳ـ عبدالجبار بن مسلم عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۰]
۴۴ـ علی بن سری عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۱]
۴۵ـ علی بن حسن عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۲]
۴۶ـ عباس بن عوف عبدی
بصری و از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۳]
۴۷ـ عُمر بن سوید عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۴]
۴۸ـ عیسی بن ابراهیم عبدی، ابو اسحاق
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۵]
۴۹ـ عطاء بن عامر عبدی
از موالی عبدالقیس کوفه و از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۶]
۵۰ـ عبدالعزیز عبدی
از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۷]
۵۱ـ قیس عبدی کوفی
از اصحاب امام صادق† است.[۴۲۸]
۵۲ـ اللیت (لیث) بن لیسان، ابو یحیی عبدی

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *