رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۱۶

اقلام تعهدی

 

 

 

CFO

 

 

جریان وجه نقد عملیاتی

 

 

تست جارک برا

 

این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.
H0 : توزیع نرمال است (ادعا)
H1 : توزیع نرمال نیست
نتیجه یک خروجی است که تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در بررسی وجود توزیع ، قدرمطلق بیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت ، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آماره Z ، و مقدار sig را ارائه می کند .چون sig کمتر از ۵ درصد است H0 رد شده و ادعای نرمال بودن تخفیفات پذیرفته نمی شود و در صورتی که بالاتر از ۵% باشد نرمال است. مشخص می شود که توزیع تمام متغیرهای پژوهش نرمال هستند.
جدول ۴- ۱۲ آزمون جارک برا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X NDAC LNASSET DELTAEARN DAC CFO
آماره جارک برا ۵٫۲۶۳ ۳٫۶۶۲ ۴٫۴۶۳ ۰٫۶۹۴ ۲٫۹۴۰ ۱٫۰۰۹
سطح معنی داری ۰٫۰۷۲ ۰٫۱۶۰ ۰٫۱۱۶ ۰٫۷۰۷ ۰٫۳۲۸ ۰٫۶۰۴

 

با توجه به نتایج هر دو آزمن می توان اشاره نمود که داده های آزمون نرمال هستند و می توان از رگرسیون استفاده نمود. به عبارت دیگر در سطح معنی داری ۹۵% فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده ها رد نمی شود.

 

مانایی

 

سریهای زمانی، یکی از مهمترین داده های اماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی هستند. در تحقیقات همواره چنین فرض شده که سری زمانی ماناست و اگر این حالت وجود نداشته باشد، آزمون های اماری که اساس آن ها بر پایه t ، F، خی دو و … بنا شده است، مورد تردید قرار می گیرد. از طرفی اگر متغیرهای سری زمانی مانا نباشد، ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب بروز کند.
یک متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند.
مانایی دو حالت دارد: ضعیف و قوی. ما معمولا حالت ضعیف را بررسی می کنیم. اگر تمامی گشتاورها در طول زمان ثابت باشد، سری، مانای قوی است؛ ولی اگر گشتاورهای مرتبه اول و دوم ثابت باشد سری مانای ضعیف است.
H0 داده ها دارای ریشه واحد هستند
H1 داده ها دارای ریشه واحد نیستند (مانا بودن داده ها)
با توجه به این موضوع که داده های مورد نظر در این پژوهش در جدول زیر با استفاده از آماره نرمال بررسی شده است، می توان بیان داشت که داده ها مانا هستند.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *