رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه به …

در این پژوهش از ابزار ماهوونی برای سنجش عملکرد کارکنان استفاده شد. این مقیاس از۱= بسیار پایین تا ۷= بسیار بالا متغیر است (Chong et al, 2012, p:165).
پرسشنامه رضایت شغلی:
برای سنجش این متغییر از ابزاری که توسط دی ور و ور بل، (۱۹۷۹ ) معرفی شده است استفاده می شود. این ابزار دو آیتم را تشکیل می دهد که هر کدام با ابزار نوع لیکرت از ۱ = کاملا مخالف تا ۷ = کاملا موافق متغییر است (Chong et al , 2012, p:165).
۳_۷) روایی[۹۱] و پایایی[۹۲]
در هر تحقیق علمی به روش تجربی، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد.
۳_۷_۱) روایی/ اعتبار
دو معیاری که برای آزمودن برازش اندازه ها به کار می آیند عبارت اند از: روایی و اعتبار.
روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد و اعتبار معین می کند که یک ابزار اندازه گیری تا چه میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. به بیان دیگر، روایی به ما می گوید که آیا مفهوم واقعی را اندازه می گیریم و اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه گیری سر و کار دارد (سکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۲۳).
در این تحقیق پرسشنامه به تایید اساتید راهنما، مشاور و نظر کارشناسی خبرگان رسیده است. برای اندازه گیری روایی از روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی، پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش در بردارد (سکاران،۱۳۹۰، ص ۲۲۳).
۳_۷_۲) پایایی
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان _ علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان _حاکی از پایداری آن و تغییرپذیری اندک آن می باشد. این توانایی گویای برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید (سکاران، ۱۳۹۰، ص ۲۲۷).
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد. چرا که تقریبا در همه موارد آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملا مناسب برای اعتبار و هم آهنگی درونی بکار برد (سکاران،۱۳۹۰، ص ۲۲۹). برای محاسبه ضریب پایانی آزمون با استفاده از نرم افزار Spss از روش آلفای کرونباخ، پرسشنامه به ۳۰ نفر از افراد جامعه آماری داده شده است و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
از فرمول زیر برای محاسبه آلفای کرونباخ استفاده می شود:
] – [ α
n = تعداد سوالات آزمون
si2 = واریانس سوال i ام
st= واریانس کل آزمون
پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول ۳-۲ می باشد.
جدول۳-۲ جدول پایایی سوالات مربوط به متغیر های تحقیق

ردیف نام متغیر درصد آلفای کرونباخ
۱ عدالت سازمانی ۴/۹۲ درصد
۲ معیارهای مالی ۷/۸۳ درصد
۳ مشتری ۹/۸۸ درصد
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Share