رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه …

(۷۹/۴)

توجه: اعداد ردیف بالا ضرایب مسیر واعداد ردیف پائین مقادیر معناداری t مسیر هستند.

۴-۷) آزمون فرضیه ها
در این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات ساختاری ارایه شده است.
فرضیه ۱: درک کارکنان از توجه سازمان به عدالت، با معیارهای عملکرد جامع در بانک صادرات استان گیلان رابطه دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر درک کارکنان از توجه سازمان به عدالت، با معیارهای عملکرد جامع برابر با ۴۶/۶ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه درک کارکنان از توجه سازمان به عدالت، با معیارهای عملکرد جامع برابر با ۶۴/۰ است.
فرضیه ۲: درک کارکنان از معیار های عملکرد جامع، با رضایت شغلی کارکنان در بانک صادرات استان گیلان رابطه دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر درک کارکنان از معیار های عملکرد جامع، با رضایت شغلی کارکنان برابر با ۷۰/۴ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه درک کارکنان از معیار های عملکرد جامع، با رضایت شغلی کارکنان برابر با ۶۲/۰ است.
فرضیه ۳: درک کارکنان از معیار های عملکرد جامع با عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان رابطه دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر درک کارکنان از معیار های عملکرد جامع، با عملکرد کارکنان برابر با ۴۹/۲ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه درک کارکنان از معیار های عملکرد جامع، با عملکرد کارکنان برابر با ۳۵/۰ است.
فرضیه ۴: رضایت شغلی کارکنان با عملکرد شغلی کارکنان بانک صادرات استان گیلان رابطه دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر رضایت شغلی کارکنان ، با عملکرد کارکنان برابر با ۱۱/۳ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه رضایت شغلی کارکنان ، با عملکرد کارکنان برابر با ۴۶/۰ است.
فرضیه۵: درک کارکنان از توجه سازمان برای عدالت ، با رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات استان گیلان رابطه دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر درک کارکنان از توجه سازمان برای عدالت، با رضایت شغلی برابر با ۰۵/۲ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه درک کارکنان از توجه سازمان برای عدالت، با رضایت شغلی برابر با ۲۳/۰ است.
فرضیه ۶: بین درک کارکنان از توجه سازمان برای عدالت ، و رضایت شغلی کارکنان از طریق درک کارکنان از معیارهای عملکرد جامع کارکنان بانک صادرات، رابطه ای وجود دارد.
با توجه به نتایج تحلیل مسیر مشاهده شد که مسیرهای کیفیت خدمات با اعتماد و ارزش ادراک شده مشتری معنی دار است (آماره تی بالاتر از ۹۶/۱). همچنین مسیر های بین اعتماد و ارزش ادراک شده بارضایت مشتری نیز معنی دار است و لذا می توان گفت که اعتماد و ارزش ادراک شده به عنوان میانجی بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری بود و میزان تاثیر نیز برابر است با مجموع اثرات غیر مستقیم:
۵۲/۰ = ۴۶/۰ + ۰۶/۰
فرضیه ۷: بین درک کارکنان ازتوجه سازمان برای عدالت و عملکرد کارکنان از طریق (فرضیه ۱) درک کارکنان از معیار های عملکرد جامع و (فرضیه ۲) رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج تحلیل مسیر مشاهده شد که مسیردرک کارکنان ازتوجه سازمان برای عدالت و معیار های عملکرد جامع معنی دار است (آماره تی بالاتر از ۹۶/۱). همچنین مسیر های بین اعتماد و ارزش ادراک شده بارضایت مشتری نیز معنی دار است و لذا می توان گفت که اعتماد و ارزش ادراک شده به عنوان میانجی بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری بود و میزان تاثیر نیز برابر است با مجموع اثرات غیر مستقیم.
۳۲/۰=۱۰/۰+ ۲۲/۰
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵_۱) مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق پس از آزمون فرضیات می بایستی نتایج کار را ارائه دهد نتایج حاصل از فرضیات نیز پایه ای هستند که پیشنهادات بر اساس آن شکل می گیرند بنابر این یکی از قسمت های مهم تحقیق که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظرات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مفید و مناسب است. نتیجه گیری که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده باشد می تواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان مورد تحقیق را برطرف کند. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آن ها سعی می شود ت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ا
به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود در بخش اول این فصل خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هر یک از سوالات تحقیق ارائه شده است در بخش بعدی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، پیشنهاداتی به بانک صادرات استان گیلان و برای تحقیقات آینده ارائه شده است.
۵_۲) نتایج آمار توصیفی
۵_۲_۱) نتایج توصیفی پاسخ دهندگان
سوالات پرسشنامه متشکل از دو بخش است بخش اول سوالات عمومی که مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی بوده بخش دوم سوالات اصلی یا تخصصی که شامل ۳۴ مورد سوال که در رابطه با فرضیات تحقیق بوده است. باتوجه به جدول ۴- ۱ که مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان می باشد ۹/۶۸ درصد پاسخ دهندگان مرد می باشند و متوسط سن ایشان با توجه به جدول ۴- ۲ بین ۳۰ تا ۴۰ سال می باشد و ۱/۵۶ درصد پاسخ دهندگان با توجه به جدول ۴- ۳ دارای مدرک تحصیلی لیسانس۲/۱۱ آن ها دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند و بیشترین تجربه کاری ایشان مطابق با جدول ۴ – ۴ بین ۵ تا ۱۰ سال می باشد که ۳/۳۹ درصد پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده است.
۵-۲-۲) نتایج توصیف متغیرهای تحقیق
۱-متغیر عدالت سازمانی دارای میانگین امتیاز ۲۵/۳ و حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره ۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که عدالت سازمانی در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.
۲-متغیر معیارهای مالی دارای میانگین امتیاز ۵۹/۳ و حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره ۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که وضعیت معیارهای مالی در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.
۳-متغیر مشتری دارای میانگین امتیاز ۷۶/۳ و حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره ۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که وضعیت مشتری در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.
۴-متغیر کسب و کار داخلی دارای میانگین امتیاز ۸۳/۳ و حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که وضعیت کسب و کار داخلی در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.
۵-متغیر رشد و یادگیری دارای میانگین امتیاز ۷ ۶/ ۳ و حداقل نمره ۱ وحداکثر نمره ۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که وضعیت رشد و یادگیری در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.
۶-متغیر عملکرد جامع دارای میانگین امتیاز ۷۲/۳ و حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره ۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که وضعیت عملکرد جامع در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.
۷-متغیر رضایت شغلی دارای میانگین امتیاز ۱۰/ ۴ و حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که وضعیت رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.
۸-متغیر عملکرد کارکنان دارای میانگین امتیاز ۰۱/ ۴ و حداقل نمره ۱ و حداکثر نمره ۵ می باشد و میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز۳) است. و این بدین معنی است که وضعیت عملکرد کارکنان در جامعه مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.

Share