عوامل موثر بر انگیزش شغلی

جدول(1-1): مدل فرآیند پژوهش

مرحله اول: سئوال آغازی

عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودکدام اند؟

مرحله دوم:                                                  مطالعات اکتشافی

 

مباحث نظری                    مباحث پژوهشی

نظریه دو عاملی هرزبرگ،

نظریه X  و Y  مک گریگور،

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

“پارمیر” و “ایست”

“اسگارد” و “سامرز” و “پولیسینو”

میر فخرایی و شریفی

 

 

مرحله سوم : چار چوب نظری تحقیق

نظریات هرزبرگ، مازلو، مک گریگور

مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی

مؤلفه های مورد ارزیابی : بررسی  ارتباط عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با  انگیزش شغلی

مرحله پنجم : ابزار جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه استاندارد  انگیزش شغلی لورنس و جوردن که دارای 22  سوال می باشد و پرسشنامه محقق ساخته جهت شناسایی عوامل موثر بر  انگیزش شغلی که شامل 24 سوال می باشد.

مرحله ششم : تجزیه و تحلیل داده ها

از روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی و آزمون همبستگی پیرسون  استفاده شده است.

مرحله هفتم : نتیجه گیری

بین عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با  انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *