عوامل موثر بر انگیزش شغلی

جدول(1-1): مدل فرآیند پژوهش

مرحله اول: سئوال آغازی

عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودکدام اند؟

مرحله دوم:                                                  مطالعات اکتشافی

 

مباحث نظری                    مباحث پژوهشی

نظریه دو عاملی هرزبرگ،

نظریه X  و Y  مک گریگور،

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

“پارمیر” و “ایست”

“اسگارد” و “سامرز” و “پولیسینو”

میر فخرایی و شریفی

 

 

مرحله سوم : چار چوب نظری تحقیق

نظریات هرزبرگ، مازلو، مک گریگور

مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی

مؤلفه های مورد ارزیابی : بررسی  ارتباط عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با  انگیزش شغلی

مرحله پنجم : ابزار جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه استاندارد  انگیزش شغلی لورنس و جوردن که دارای 22  سوال می باشد و پرسشنامه محقق ساخته جهت شناسایی عوامل موثر بر  انگیزش شغلی که شامل 24 سوال می باشد.

مرحله ششم : تجزیه و تحلیل داده ها

از روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی و آزمون همبستگی پیرسون  استفاده شده است.

مرحله هفتم : نتیجه گیری

بین عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل با  انگیزش شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

این مطلب را هم بخوانید :  بهترین سایت های خدماتی منزل 
Leave a Reply

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *