مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

۱-۵-۲ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۵-۳کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۵-۴تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۵-۵مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-۱خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۶-۲ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۶-۳کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۶-۴تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۱تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱-۱خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۲انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۱-۳خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۱-۴خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۱-۵ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۱-۶منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۱-۷ تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۱-۸تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱-۹تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱-۱۰اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۱-۱۱ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۱-۱۲الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۱۳الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۱۴الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱-۱۵الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱-۱۶الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱-۱۷الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱-۱۸راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۱۹راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۲۰راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۱-۲۱دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۱-۲۲پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۱-۲۳کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۲۴ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Share