منابع پایان نامه درمورد همکارش، ]۱[، …،

مقادیر بهینه گزارش می کنند. گرچه مقادیر آزمایش شده صحت بالاتری نسبت به مقادیر تحلیلی و … دارند ولی به این دلیل که تمامی دامنه مقادیر یا به عبارت دیگر تمامی فضای جستجو جهت ایجاد بالاترین راندمان مورد آزمایش قرار نگرفته نمی توان به قطعیت بر اساس تعداد آزمایش محدود مقادیر بهینه را ارائه کرد. سلیمان و همکارش ]۱[ تا حدی این مشکل را

پاسخی بگذارید