منبع پایان نامه درباره دانه‌ها، کریستالوگرافیکی، ،

تعدادی فاکتور مربوط به عملیات وجود دارد که ممکن است در فرآیند ریز دانه شدن تأثیر گذار باشند و همگن بودن ساختار پرس کاری شده و ویژگی کریستالوگرافیکی بافت و نحوه توزیع و جهت گیری دانه‌ها به آن‌ها بستگی داشته باشد. بنابراین شناسایی این عوامل قبل از شروع آزمایش توسط فرد محقق ضروری است. این عوامل توسط فرد تعیین می‌شود از جمله مسیر های

پاسخی بگذارید