پایان نامه با کلید واژه های جامعه آماری

ارزیابی مکاشفه‌ای Nielson ۲۷
جدول ۲: جامعه آماری مورد مطالعه ۳۹
جدول ۳: خلاصه نتایج به دست آمده از ارزیابی مکاشفه ای ۴۰
جدول ۴: میزان موفقیت انجام عملیات در تست کاربر ۵۱
جدول ۵: نحوه تعامل کاربر با وب سایت بر اساس معیار زمان ۵۲
جدول ۶: جامعه آماری مورد مطالعه ۵۵
جدول ۷: مشکلات مطرح شده در ارزیابی مکاشفه

پاسخی بگذارید