مقاله دانشگاهی – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر …

امکان توضیح واریانس عملکرد توسط متغیرهای مشتری مداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی، اثر مثبت و معنادار مشتریمداری و هماهنگی درون کارکردی بر عملکرد و اثر جهتگیری رقبا معنادار نیست ولی رابطه مثبتی با عملکرد دارد.

مدیران ارشد، میانی و نیز مدیران اجرایی در بخش بازاریابی در شش دفتر مرکزی شرکت تاکافول مالزی

جهتگیری بازار و عملکرد: مطالعه ای در خصوص عملکرد شرکت تاکافول مالزی

داؤد و همکاران (۲۰۱۳)

یکپارچهسازی داخلی، یکپارچهسازی خارجی را بهبود میبخشد و این که یکپارچهسازی داخلی و خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد شرکت را افزایش میدهد. به علاوه، اثرات واسطهای جزئی و کامل در میان SCI و عملکرد شرکت شناسایی گردیده است.

۶۱۷ شرکت چینی

تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت: از منظر قابلیت سازمانی

هئو (۲۰۱۲)

اثر معنادار یکپارچهسازی تدارکات بر عملکرد عملیاتی و روابط بلندمدت تأمینکننده اثرات مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر عملکرد دارد

۲۳۲ شرکت استرالیایی

یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثرات بلند مدت روابط، به اشتراکگذاری و فناوری اطلاعات و یکپارچهسازی تدارکات

پراژوگو و اولهاقر (۲۰۱۲)

صرف نظر از سطح پیچیدگی تأمین، آنها هیچ گونه تأثیری بر هزینه ندارند. در حالی که ارتباطات غیر ساختاری به بهبود عملکرد خدمات کمک میکنند، ارتباطات ساختارمند منجر به افزایش هزینهها میگردند

یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثر تعدیلگری پیچیدگی تأمین

یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد: اثر تعدیلگری پیچیدگی تأمین

جیمنز و همکاران (۲۰۱۱)

جهتگیری بازار اثر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. تعامل و تأثیر متقابل میان جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی، مثبت و معنادار است

۶۰۰ سازمان بزرگ و متوسط از انواع مختلف

اثرات جهتگیری کارآفرینی، جهتگیری بازار و تأثیر زیر مجموعه بازاریابی بر عملکرد شرکت

مِرلو و آی (۲۰۰۹)

استراتژی SCI رابطه میان تنوع و عملکرد را تعدیل میکند و استفاده هماهنگ از استراتژیهای SCI و تنوع اثر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.

شرکتهای ژاپنی و کرهای

تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر رابطه میان تنوع و عملکرد: شواهدی از شرکتهای ژاپنی و کرهای

ناراسیم هام و کیم (۲۰۰۲)

در هر دو رویکرد اقتضایی و وضعیتی SCI با هر دو عملکرد عملیاتی و کسب و کار رابطه دارد. یکپارچهسازی مشتری و تأمینکننده رابطه میان یکپارچهسازی داخلی و عملکرد عملیاتی را تعدیل خواهد کرد.

۱۳۵۶ نمونه از شرکتهای تولیدی در چین

اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد: رویکرد اقتضایی و وضعیتی

فلاین و همکاران (۲۰۰۹)