دسترسی متن کامل – یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهت گیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت- …

(منبع: مطالعه حاضر)
جدول ۳-۲: خلاصه مطالعات داخلی

نتیجه گیری جامعه آماری عنوان پژوهش محققان-سال
بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین رابطه مستقیم، معنادار و قابل توجهی وجود دارد. زنجیره تأمین شرکت ساپکو ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرویی ایران رادفر و همکاران (۱۳۹۱)
شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین الکترونیکی تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد. شرکتهای فعال در حوزه مخابرات و الکترونیک ارائه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان رجب زاده و همکاران (۱۳۸۹)
تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین رابطه مستقیم و معناداری داشته و استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین نیز رابطه مستقیم و معناداری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند. شرکتهای تولیدی در ایران بررسی رابطه تسهیم اطلاعات با استراتژیهای رقابتی زنجیره تأمین و عملکرد رحمان سرشت و افسر (۱۳۸۷)
در این تحقیق در سطح استراتژیک از تحلیل سلسه مراتبی با رویکرد فازی، در سطح تاکتیکی از برنامهریزی چند هدفه فازی و در سطح عملیاتی از برنامهریزی خطی استفاده شده است. مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد طراحی ساختار سه سطحی شامل سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی زنجیره عرضه مجتمع صنایع لاستیک سازی یزد میر غفوری (۱۳۸۲)

(منبع: مطالعه حاضر)
۲-۱۶- جمعبندی فصل دوم
در این فصل اقدام به تبین مبانی نظری و تجربی مرتبط با متغیرهای مورد نظر در این تحقیق گردید. در بخش مبانی تجربی، از نقاط قوت تحقیقات خارجی و داخلی مطرح در این پژوهش، جمعآوری اطلاعات موضوعی و مقیاسهای اندازهگیری آن‌ها است که بسترهای مناسب و مفیدی جهت اجرای بهتر تحقیق را آشکار میسازند، هر چند تعداد محدودی از پیشینههای مطرح‌شده مستقیماً با موضوع مورد مطالعهی این پژوهش ارتباط دارند و هر کدام از موضوعات مطرح‌شده فقط به بررسی یک یا دو متغیر مرتبط با این تحقیق، پرداختهاند. هر چند به صورت کلی پیشینههای مطرح‌شده، هم از نظر موضوعی و هم از نظر محتوایی زمینهها و زاویه‌های دید مناسب را به منظور اجرای بهتر تحقیق فراهم ساختهاند.
فصل ۳
روش تحقیق